Wykaz osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

I. Uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie uchwały Nr X/104/2015 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 6120, z późn. zm.)

 

Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce).

1. Ustala się następujące kategorie osób uprawnionych do przejazdów z biletem ze zniżką 100% na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce):

1) dzieci - do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej;

2) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie dokumentu

   stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i z powrotem.

3) pełnoletni opiekunowie dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 2, którzy podróżują z uprawnionym, podróżują po uprawnionego lub po

   odwiezieniu uprawnionego wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce, o którym mowa w pkt 2;

4) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z towarzyszącym im w czasie podróży pełnoletnim opiekunem, na podstawie dokumentu

   stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności i dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz inwalidzi zaliczani do
     I grupy inwalidzkiej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży pełnoletnim opiekunem, na podstawie książeczki inwalidy wojennego

     (wojskowego);

5) osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im w podróży jednym przewodnikiem, na podstawie dokumentu stwierdzającego

   umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawionego przez uprawniony organ. Przewodnikiem osoby

   niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik;

6) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie

   tożsamości i wieku;

7) honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo:

   a) mężczyźni - co najmniej 18 litrów krwi,

   b) kobiety – co najmniej 15 litrów krwi,

   na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu

   honorowo określonej ilości krwi przez osobę legitymującą się zaświadczeniem, okazywane wraz z dokumentem tożsamości;

8) policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i strażnicy Straży Miejskiej w Siedlcach w trakcie wykonywania czynności służbowych, na

     podstawie ważnej legitymacji służbowej i za okazaniem Siedleckiej Karty Miejskiej spersonalizowanej na daną instytucję;

9) pasażerowie, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, w Dniu Bez Samochodu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

10)osoby posiadające status „działacza opozycji antykomunistycznej”, ”osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” za okazaniem jednego z wymienionych dokumentów: legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo ”osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

11)osoby posiadające status: "weterana poszkodowanego" za okazaniem Siedleckiej Karty Weterana.

 

Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 25% uprawnieni są: emeryci i renciści, na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez uprawniony organ emerytalno - rentowy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość albo na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

2. Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w II i III strefie biletowej, przebiegających na obszarach Gmin, objętych usługami przewozowymi o charakterze użyteczności publicznej, organizowanymi przez Miasto Siedlce w oparciu o zawarte porozumienia międzygminne.

1. Do przejazdów z biletem ze zniżką 100% uprawnione są:

   1) dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej,

   2) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku.

2. Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - nie

   dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

II. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikające z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym na całym obszarze objętym usługami przewozowymi wykonywanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o.

1. Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:

1) posłowie i senatorowie,

2) inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

3) inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

2. Uprawnieni do przejazdów ulgowych (ulga 50%):

1) kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby

będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

2) studenci.

 

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  4,96 zł/litr

Olej Napędowy  -  5,11 zł/litr 
               

 

my BUS ONLINE

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

Rodo logo

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

BIP

 bip2

Autobusem do Parku Wodnego