Bilety z ulgą 100%

Prawo do korzystania z ulgi 100% (bilety "zerowe") w strefie I (Miasto Siedlce) przysługuje następującej grupie pasażerów MPK:

ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY MIASTA SIEDLCE                                                                                       

1. Dzieci do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 9 lat.

2. Osoby z niepełnosprawnością. 

3. Pełnoletni opiekunowie dzieci i młodzieży do ukończenia 24 roku życia, o których mowa w pkt 2, którzy podróżują z uprawnionym, podróżują po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do - przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, oświatowo – wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej,ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i z powrotem.

4. Pełnoletni opiekunowie osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (analogicznie - dawna I grupa inwalidzka), którzy podróżują z uprawnionym.

5. Przewodnik osoby niewidomej i ociemniałej, który podróżuje z uprawnionym; (przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik).

6. Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

7. Honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo:
a). mężczyźni co najmniej 18 litrów krwi,
b). kobiety co najmniej 15 litrów krwi.

8. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w trakcie wykonywania czynności służbowych i strażnicy Straży Miejskiej w Siedlcach w trakcie wykonywania czynności służbowych.

9. Pasażerowie w Dniu Bez Samochodu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

10. Pasażerowie, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, w Dniu Bez Samochodu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

11. Osoby posiadające status: "działacza opozycji antykomunistycznej", "osoby represjonowanej z powodów politycznych" lub "działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych" za okazaniem jednego z wymienionych dokumentów: legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: "działacza opozycji antykomunistycznej" albo "osoby represjonowanej z powodów politycznych" albo "działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej w powodów politycznych".                                                                                                                  

12. Osoby posiadające status: "weterana poszkodowanego" za okazaniem ważnej legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem tożsamości.

13. Dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na teranie Miasta Siedlce wraz z opiekunami w ramach realizacji zajęć odbywających się poza siedzibą placówki, na podstawie listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej.

14. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce wraz z opiekunami, udający się na wyznaczone wizyty w gabinecie stomatologicznym na podstawie imiennej listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej.    

Do przejazdów z biletem ze zniżką 100% w strefie II i III uprawnione są:

   1) dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej,

   2) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku.

   3) osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im w podróży jednym przewodnikiem, na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawionego przez uprawniony organ. Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik.

         

ULGI USTAWOWE

Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:

1) posłowie i senatorowie,

2) inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

3) inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

W imieniu pasażera może zgłosić się jego opiekun lub pełnomocnik.
Pasażerowie posiadający prawo do bezpłatnych przejazdów dla opiekuna, po udokumentowaniu tego prawa otrzymają dodatkową kartę dla opiekuna.
OBOWIĄZEK EWIDENCJONOWANIA PRZEJAZDÓW

Zasady posługiwania się biletem:

Bilet „zerowy” jednoprzejazdowy - pobieramy bezpośrednio od kierowcy autobusu niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
Bilet zerowy wieloprzejazdowy - przyłożenie karty do panelu kasownika w oznaczonym miejscu, bezpośrednio po wejściu do autobusu.
[Przy wysiadaniu z autobusu Biletu Elektronicznego zerowego nie kasujemy]

Bilet zerowy wieloprzejazdowy dostępny jest wyłącznie w formie Biletu Elektronicznego zapisanego na Siedleckiej Karcie Miejskiej. Pobierany bezpłatnie w siedzibie MPK ul. Starzyńskiego 20 w godz. 7:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje o systemie Biletu Elektronicznego, uprawnieniach do ulg i dokumentach potwierdzających uprawnienia, do uzyskania pod nr tel. 25 632 22 91.

BILET ELEKTRONICZNY WYRABIANY JEST „OD RĘKI” W CIĄGU KILKU MINUT.
Dojazd do MPK Siedlce:

autobus linii nr 12 ,18, 24 – bezpośrednio na bazę (ostatni przystanek).
autobusy linii nr 11, 21, 30, 31, 32, 33, 38 – wysiąść należy na przystanku Brzeska – Starzyńskiego w odległości ok. 200 m od bazy MPK.


Najczęściej zadawane pytania

1. Czy mieszkańcy Gminy Siedlce mogą jeździć ze zniżką 100% czy tylko Miasto Siedlce?

Tak. Upawnieni mieszkańcy Gminy Siedlce, jak i innych gmin mogą korzystać ze zniżki 100%.

2. W jaki sposób można skorzystać ze zniżki 100%?

Osoby uprawnione do przejazdów ze zniżką 100% zobowiązane są do pobrania od kierowcy autobusu biletu jednorazowego na każdy przejazd. Technicznie wygląda to w ten sposób, że wchodząc pierwszymi drzwiami, podchodzimy do kierowcy i prosimy go o bilet zerowy. Po uruchomieniu Siedleckiej Karty Miejskiej czyli tzw. Biletu Elektronicznego, w I stefie zalecamy do korzystania z tej formy. Bezpłatny bilet pobrać można w siedzibie MPK na ul. Starzyńskiego 20. Wchodząc do autobusu kasujemy bilet w kasowniku elektronicznym rejestrując w ten sposób swój przejazd. Nie kasujemy biletu podczas wychodzenia z autobusu.

3. Co mają zrobić mieszkańcy Gminy Siedlce aby korzystać z takiej samej taryfy przewozowej jak mieszkańcy Miasta Siedlce?

Gmina Siedlce może wprowadzić na swoim terenie dowolny system ulg przewozowych pod warunkiem, że uzgodni z Miastem Siedlce system refundacji wprowadzonych ulg.

4. Co z matkami wiozącymi dzieci do przedszkola, co z opiekunami osób niepełnosprawnych?

Matka wioząca dziecko do przedszkola winna posiadać bilet dla siebie (przewidziany taryfą opłat) oraz pobrać bilet ze zniżką 100% dla dziecka. Tak samo postępują opiekunowie osób niepełnosprawnych

5. Po co to wszystko, czy dotychczas było źle?

Obowiązujące w naszym kraju przepisy podatkowe nakładają na przewoźników obowiązek odprowadzenia podatku VAT w wysokości 8%. Taki podatek odprowadzamy od kwot przekazywanych przewoźnikowi przez Miasto z tytułu refundacji ulg przewozowych. Rozliczenie tych kwot musi być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości. Jakakolwiek inna pomoc udzielana przedsiębiorstwu przez Miasto opodatkowana jest kwotą VAT 23%. Pomoc udzielana przez Miasto Siedlce na rzecz mieszkańców Miasta w formie ulg przewozowych musi być zaewidencjonowana ponieważ zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, jest to tzw. POMOC PUBLICZNA. Brak takiej ewidencji narazi Miasto i Spółkę na dotkliwe sankcje, łącznie z groźbą upadku przewoźnika.

6. Gdzie można pobierać bilety ze zniżką 100%

Bilety jednorazowe u kierowcy autobusu, a bilety elektroniczne w siedzibie MPK przy ul. Starzyńskiego 20.