Wykaz osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

  I. Uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie uchwały Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez  Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6120) wraz z późniejszymi zmianami .

 

Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce).

1. Ustala się następujące kategorie osób uprawnionych do przejazdów z biletem ze zniżką 100% na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce):

 

1)        dzieci do końca roku kalendarzowego w którym ukończą 9 lat, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego wiek;

2)        osoby z niepełnosprawnością na podstawie dokumentu potwierdzającego fakt niepełnosprawności wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości;

3)        pełnoletni opiekunowie dzieci i młodzieży do ukończenia 24 roku życia, o których mowa pkt. 3, którzy podróżują z uprawnionym, podróżują po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego

Uprawnienie do przejazdu po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i z powrotem.

4)        pełnoletni opiekunowie osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji (analogicznie - dawna I grupa inwalidzka),  którzy podróżują z uprawnionym;

5)        przewodnik osoby niewidomej i ociemniałej, który podróżuje z uprawnionym;  (przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik);

6)        osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku;

7)        honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo:

a)        mężczyźni - co najmniej 18 litrów krwi,

b)        kobiety – co najmniej 15 litrów krwi,

na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu honorowo określonej ilości krwi przez osobę legitymującą się zaświadczeniem, okazywanego wraz dokumentem tożsamości;

8)        policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i strażnicy Straży Miejskiej w Siedlcach w trakcie wykonywania czynności służbowych, na podstawie ważnej legitymacji służbowej i za okazaniem Siedleckiej Karty Miejskiej spersonalizowanej na daną instytucję;

9)       pasażerowie w Dniu Bez Samochodu  podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;

10)     pasażerowie, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, w Dniu Bez Samochodu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;

11)      osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”, za okazaniem jednego z wymienionych dokumentów: legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”;

12)     osoby posiadające status: „weterana poszkodowanego” za okazaniem legitymacji weterana poszkodowanego;

13)     dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce wraz z opiekunami w ramach realizacji zajęć odbywających się poza siedzibą placówki, na podstawie imiennej listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej;

14)     uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce wraz z opiekunami, udający się na wyznaczone wizyty w gabinecie stomatologicznym, na podstawie imiennej listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej.

Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wyłączeniem uczniów wymienionych w ust. 1 pkt 2 – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 25% uprawnieni są: emeryci i renciści, na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez uprawniony organ emerytalno - rentowy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość albo na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

 

2. Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w II i III strefie biletowej, przebiegających na obszarach Gmin, objętych usługami przewozowymi o charakterze użyteczności publicznej, organizowanymi przez Miasto Siedlce w oparciu o zawarte porozumienia międzygminne.

1. Do przejazdów z biletem ze zniżką 100% uprawnione są:

   1) dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej,

   2) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku.

   3) osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im w podróży jednym przewodnikiem, na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień  

       niepełnosprawności  z powodu stanu narządu wzroku, wystawionego przez uprawniony organ. (przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat

        albo pies przewodnik);

 

2. Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

II. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikające z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym na całym obszarze objętym usługami przewozowymi wykonywanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o.

1. Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:

1) posłowie i senatorowie,

2) inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

3) inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

2. Uprawnieni do przejazdów ulgowych (ulga 50%):

1) kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

2) studenci,

 

3) weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

  

14. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce wraz z opiekunami, udający się na wyznaczone wizyty w gabinecie stomatologicznym na podstawie imiennej listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej.