Wykaz osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

I. Uprawnienia do ulgowych przejazdów na podstawie uchwały Nr XIV/182/2019 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12811)

 

Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce).

1. Ustala się następujące kategorie osób uprawnionych do przejazdów z biletem ze zniżką 100% na wszystkich liniach komunikacyjnych w Siedlcach (w granicach administracyjnych Miasta Siedlce):

1) dzieci - do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej;

2) dzieci od momentu rozpoczęcia nauki szkolnej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 9 lat, na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego wiek;

3) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna nie dłużej, niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności;

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej i z powrotem.

4) pełnoletni opiekunowie dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 3, którzy podróżują z uprawnionym, podróżują po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce, o którym mowa w pkt 3;

5) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji wraz z towarzyszącym im w czasie podróży pełnoletnim opiekunem, na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt inwalidztwa lub niepełnosprawności i dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidzkiej wraz z towarzyszącym im w czasie podróży pełnoletnim opiekunem, na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego);

6) osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im w podróży jednym przewodnikiem, na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawionego przez uprawniony organ. Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik;

7) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku;

8) honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo:

   a) mężczyźni - co najmniej 18 litrów krwi,

   b) kobiety – co najmniej 15 litrów krwi,

na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu honorowo określonej ilości krwi przez osobę legitymującą się zaświadczeniem, okazywane wraz z dokumentem tożsamości;

9) policjanci Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i strażnicy Straży Miejskiej w Siedlcach w trakcie wykonywania czynności służbowych, na podstawie ważnej legitymacji służbowej i za okazaniem Siedleckiej Karty Miejskiej spersonalizowanej na daną instytucję;

10) pasażerowie, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, w Dniu Bez Samochodu podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

11) osoby posiadające status „działacza opozycji antykomunistycznej”, ”osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” za okazaniem jednego z wymienionych dokumentów: legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo ”osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”;

12) osoby posiadające status: "weterana poszkodowanego" za okazaniem ważnej legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem tożsamości; 

13) dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na teranie Miasta Siedlce wraz z opiekunami w ramach realizacji zajęć odbywających się poza siedzibą placówki, na podstawie listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej;

 14) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce wraz z opiekunami, udający się na wyznaczone wizyty w gabinecie stomatologicznym na podstawie imiennej listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej.             

Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wyłączeniem uczniów wymienionych w ust. 1 pkt 2 – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 25% uprawnieni są: emeryci i renciści, na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez uprawniony organ emerytalno - rentowy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość albo na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

2. Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w II i III strefie biletowej, przebiegających na obszarach Gmin, objętych usługami przewozowymi o charakterze użyteczności publicznej, organizowanymi przez Miasto Siedlce w oparciu o zawarte porozumienia międzygminne.

1. Do przejazdów z biletem ze zniżką 100% uprawnione są:

   1) dzieci do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej,

   2) osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku.

   3) osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im w podróży jednym przewodnikiem, na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawionego przez uprawniony organ. Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat albo pies przewodnik.

 2. Do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

II. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów wynikające z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym na całym obszarze objętym usługami przewozowymi wykonywanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o.

1. Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych:

1) posłowie i senatorowie,

2) inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

3) inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa,

4) cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

2. Uprawnieni do przejazdów ulgowych (ulga 50%):

1) kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

2) studenci.

3) weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państawa, na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

14. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce wraz z opiekunami, udający się na wyznaczone wizyty w gabinecie stomatologicznym na podstawie imiennej listy uprawnionych do przejazdu, podpisanej przez dyrektora placówki delegującej.             

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  7,07 zł/litr

Olej Napędowy  -  7,36 zł/litr 
               

 

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris