Władze Spółki

WŁADZE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję zgromadzenia wspólników /walnego zgromadzenia/ stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, tj. Prezydent Miasta Siedlce lub inna osoba na podstawie jego pełnomocnictwa.

Miasto Siedlce posiada 15.222 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15.222.000,00 zł. co stanowi 100% udziałów.
Zgromadzenie wykonuje swoje prawa określone w akcie założycielskim spółki, kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa, a do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy.
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.
 3. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.
 5. Decydowania o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienia z niej.
 6. (skreślony)
 7. Zbycie lub nabycie nieruchomości.
 8. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
 9. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania.
 10. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 11. Zmiana aktu założycielskiego.
 12. Połączenie lub rozwiązanie Spółki.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z aktem założycielskim spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują pracownicy spółki, pozostałych członków Rady powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników. Kadencja członka Rady Nadzorczej  trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje prawa określone w akcie założycielskim spółki, kodeksie spółek handlowych oraz innych przepisach prawa, a do wyłącznej jej  kompetencji nalży:

 1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.
 2. Coroczny wybór biegłego rewidenta w celu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki orasz sprawozdania finansowego.
 3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków oraz pokrycia strat.
 4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli.
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 6. Nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.
 7. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 8. Opiniowanie wszystkich spraw przedstawianych Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. przedstawia się następująco:

 1. Krzysztof Dębiński – powołany przez zgromadzenie wspólników,
 2. Marek Kordecki– powołany przez zgromadzenie wspólników,
 3. Piotr Ślęczkowski – powołany przez zgromadzenie wspólników.
 4. Agnieszka Ślebzak-Kołtuniak - wybrana przez pracowników.
 5. Artur Zubek - wybrany przez pracowników.

Zarząd Spółki

Zarząd spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Zasady pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Zarząd winien uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej o ile czynność spowoduje powstanie zobowiązania pieniężnego przekraczającego 300 000,00 (trzysta tysięcy złotych).

Zezwolenia Rady Nadzorczej wymagają wszelkie darowizny.

Zarząd Spółki:

    1. Prezes Zarządu - mgr inż. Jacek Dmowski.