OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Godziny pracy stacji:

 • Poniedziałek – piątek 7:00 – 19:00
 • Sobota 7:00 – 14:00
Nazwa firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Siedlcach
Sp. z o.o.

Adres (ulica, numer): ul. Starzyńskiego 20
Kod: 08-102
Miejscowość: Siedlce
Powiat: Siedlce
Województwo: mazowieckie
Zakres upoważnienia:* ABCCDTE / acdefh
Numer upoważnienia
stacji kontroli pojazdów:
WS/002
Nr telefonów do kontaktu z klientami: 025 632-84-36; 632-57-76
Nr faksu do kontaktu
z klientami:
025 632-62-95

 OBJAŚNIENIA SYMBOLI

 1. Symbole rodzajów pojazdów:
  A -  motocykle i motorowery,
  B -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
  C -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,
  CC- pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
  D -  autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
  T -  ciągniki rolnicze,
  E -  przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.
 1. Symbole rodzajów badań:
  a -  autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
  c -  pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
  d -  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne),
  e -  pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów,
  f -  pojazdu marki "SAM" co do zgodności z wymaganiami technicznymi,
  h -  nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW - CENNIK

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat
związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów
(Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)

Cennik obowiązuje od 29.10.2004 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek VAT)

1 Okresowe badanie techniczne: 
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.12 pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

1.13 taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

1.14 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.16 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

1.17 tramwaj - wagon silnikowy

330,00

1.18 tramwaj - wagon przegubowy

395,00

1.19 tramwaj - wagon doczepny czynny

250,00

1.20 tramwaj - wagon doczepny bierny

110,00

1.21 trolejbus - badania elektryczne2)

115,00

2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: 
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6 toksyczności spalin

14,00

2.7 poziomu hałasu

20,00

2.8 geometrii kół jednej osi

36,00

2.9 działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10 wszystkich innych usterek łącznie

20,00

3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): 
3.1 motocykl, motorower, ciągnik rolniczy

116,00

3.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.

169,00

3.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

232,00

3.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

297,00

3.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

327,00

3.6 przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

92,00

3.7 przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.

134,00

3.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

165,00

3.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

170,00

3.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

269,00

3.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

297,00

4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: 
6.1 w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)

114,00

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

60,00

6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

50,00

7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6 wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7 wykonanie numeru silnika

49,00

7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,00

Objaśnienia: 
1)  W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2)   Pozostałe badania jak dla autobusu.
3)  W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4)  Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5)  Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

kartamiejska3

mpay kup250x170

Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20

Olej Napędowy  -  6,07 zł/litr

Benzyna 95  -  6,38 zł/litr

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIElogo 160 76 my BUS

platnosc karta 90 

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris