Przepisy porządkowe

 


Załącznik do Uchwały Nr LII/520/2022 Rady Miasta Siedlce
z dnia 26 maja 2022r.

 

Przepisy porządkowe obowiązujące w publicznym transporcie
zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Siedlce

Postanowienia ogólne


§ 1. Przepisy porządkowe obowiązujące w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę
Miasto Siedlce mają na celu:
1) zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w lokalnym transporcie zbiorowym,
2) ochronę zdrowia, życia i mienia osób korzystających z lokalnego transportu zbiorowego.
§ 2. Ilekroć w przepisach porządkowych jest mowa o:
1) organizatorze publicznego transportu zbiorowego – rozumie się przez to Gminę Miasto Siedlce,
2) operatorze publicznego transportu zbiorowego – rozumie się przez to Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o., które zawarło z Gminą Miasto Siedlce umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
3) autobusie – rozumie się przez to pojazd należący do operatora publicznego transportu zbiorowego, który realizuje przewozy pasażerskie na terenie Gminy Miasto Siedlce oraz gmin, z którymi Gmina Miasto Siedlce zawarła stosowne porozumienie międzygminne,
4) bilecie – dokument przewozu uprawniający do korzystania przez pasażera z lokalnego publicznego transportu zbiorowego,
5) przystanku komunikacyjnym - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym,
6) taryfie przewozowej – przepisy taryfowe określone w uchwale Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 lipca 2015 r. poz. 6120 z późn. zm.),
7) osobie kontrolującej – rozumie się przez to osobę uprawnioną do kontroli dokumentów przewozu na podstawie upoważnienia udzielonego przez operatora,
8) pasażerze – rozumie się przez to osobę, która zawarła umowę przewozu.
§ 3. 1. Podróżni, kierowcy autobusów, służba dyspozytorska operatora oraz osoby kontrolujące obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszych przepisów porządkowych.
2. Podróżny ma prawo do godziwych i bezpiecznych warunków podróżowania zgodnie z rozkładem jazdy oraz do kulturalnej, z poszanowaniem godności osobistej obsługi przez kierowców autobusów i osoby kontrolujące.
3. Kierowcy autobusów, służba dyspozytorska operatora oraz osoby kontrolujące bilety (dokumenty przewozu) uprawnieni są do udzielania wskazówek i uwag oraz wydawania poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów.
4. W przypadku awaryjnej zmiany trasy pojazdu lub dłuższych postojów, kierowca autobusu obowiązany
jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy lub czasu przejazdu.

 

5. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu podróżnemu posiadającemu skasowany bilet z tego autobusu przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego biletu następnym autobusem tej samej linii albo autobusem zastępczym podstawionym przez operatora.


Przewóz osób


§ 4. 1. Wsiadanie do i wysiadanie z autobusu dozwolone jest tylko na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się autobusu. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające autobus.
2. Zabrania się pasażerom korzystającym z autobusów wsiadania i wysiadania:
1) podczas ruchu autobusu,
2) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
3) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd autobusu.
3. Pasażerowie obowiązani są opuścić autobus na przystanku obowiązującym jako ostatni na danej trasie/linii:
1) gdy jest to wyznaczony przystanek dla wysiadających,
2) gdy autobus zakończył obsługę danej trasy/linii,
3) gdy zachodzi konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy,
4) na polecenie kierowcy autobusu lub kontrolerów biletów.
4. Wsiadanie do autobusu na przystankach początkowych dozwolone jest za zgodą kierowcy autobusu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy i po podstawieniu autobusu na przystanek. W okresie jesienno – zimowym, podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, niezwłocznie po zakończeniu czynności manewrowych kierowca zobowiązany jest podstawić autobus na przystanek początkowy w celu umożliwienia oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie. Kierowca może odstąpić od podstawienia autobusu na przystanek początkowy w przypadku, jeżeli:
1) inny autobus danej linii ma wcześniejszy planowy odjazd,
2) usytuowanie przystanku początkowego ze względów bezpieczeństwa wyklucza dłuższy postój autobusu na przystanku,
3) postój autobusu powoduje utrudnienia ruchu innych autobusów.
5. Zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
6. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania taryfy przewozowej.
§ 5. Kierowca autobusu dokonuje zamknięcia drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły autobus a wsiadające są wewnątrz autobusu.
§ 6. 1. W autobusie znajdują się oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca przeznaczone dla:
1) osób z dzieckiem na ręku,
2) osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się,
3) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
4) wózków dziecięcych.
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1- 3 oraz osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1.
3. Dziecko przewożone w autobusie w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami,
zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.
4. W przypadku przewożenia przez pasażera bagażu lub zwierząt w miejscu przeznaczonym dla osób określonych w ust. 1 pkt 3 i 4, pasażer taki obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca na każde żądanie pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym i przestawienia przewożonego bagażu (w tym również zwierzęcia). 

§ 7. 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, kierowca autobusu uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo -gaśniczej czy jednostek służby zdrowia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, kierowca autobusu jest uprawniony do podjęcia decyzji o zatrzymaniu autobusu i wypuszczeniu pasażerów w miejscu poza wyznaczonymi na trasie przejazdu przystankami, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
§ 8. 1. W autobusach lokalnego transportu zbiorowego zabrania się:
1) wsiadania i wysiadania z autobusu po sygnale zamknięcia drzwi,
2) otwierania drzwi w czasie jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,
3) przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich otwierania lub zamykania,
4) dawania nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania się,
5) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi, środków
ochrony przeciwpożarowej,
6) zanieczyszczania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu,
7) wychylania się przez okna i opierania się o drzwi,
8) siadania na barierkach ochronnych, poręczach, na podłodze oraz schodach,
9) spożywania napojów i artykułów żywnościowych,
10) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek i innego sprzętu sportowego,
11) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
12) żebrania i sprzedaży obnośnej,
13) uprawiania sportów lub innych podobnych czynności oraz zabaw,
14) palenia tytoniu oraz używania e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych,
15) zażywania środków odurzających,
16) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub postoju,
17) prowadzenia zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji,
w których organizator zbiórki posiada stosowne upoważnienie i zgodę operatora transportu publicznego,
18) naklejania plakatów i ogłoszeń, rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody operatora,
19) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
20) utrudniania lub uniemożliwiania w inny sposób niezakłóconego korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego,
21) zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą.
2. Zabrania się osobom oczekującym na przystanku podchodzenia do krawędzi przystanku komunikacyjnego podczas podjeżdżania autobusu w sposób uniemożliwiający lub utrudniający zatrzymanie się tego autobusu na przystanku.
3. Kierowcy autobusu zabrania się ruszania z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi w autobusie, a w czasie jazdy: prowadzenia rozmów w tym przez telefon, korzystania z urządzeń ze słuchawkami, spożywania posiłków, palenia tytoniu czy używania papierosów elektronicznych.

 

Przewóz bagażu i zwierząt


§ 9. 1. Pasażer może przewozić w autobusie bagaż i zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu i zwierząt tak, aby nie utrudniać przejścia i nie narażać na szkodę osób i mienia innych pasażerów oraz nie zasłaniać widoczności kierowcy autobusu i nie zagrażać bezpieczeństwu.
2. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
3. Na żądanie kierowcy autobusu lub kontrolerów biletów, pasażer jest obowiązany:
1) umieścić przewożony bagaż lub zwierzę tak, aby nie utrudniać innym osobom korzystania z autobusu,
2) opuścić autobus wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli jest ono przewożone w sposób sprzeczny z postanowieniami ust. 1 – 2,
3) opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli nie spełnia on uregulowań określonych w § 12 ust. 1,
4) zdjąć z pleców (ramion) plecak, torbę lub worek, lub inny bagaż podręczny.
4. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie autobusu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu podręcznego, zwierząt lub innych przedmiotów.
5. W autobusach oznakowanych odpowiednimi piktogramami dopuszcza się przewożenia:
1) wózków inwalidzkich, w tym wyposażonych w silniki elektryczne, pod warunkiem, że wózek zostanie prawidłowo ustawiony w wyznaczonym miejscu i unieruchomiony za pomocą hamulca lub blokady oraz zabezpieczony pasem mocującym – jeżeli autobus jest w niego wyposażony,
2) wózków dziecięcych – pod warunkiem, że zostaną unieruchomione za pomocą blokady lub hamulca oraz ustawione równolegle do osi pojazdu i tyłem dziecka do kierunku jazdy.
6. Dopuszcza się przewożenie w autobusie rowerów pod warunkiem:
1) wejścia do autobusu pasażera z rowerem w ostatniej kolejności,
2) umieszczenia go na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych,
3) korzystania z przewozu w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych pasażerów, zanieczyszczenia ich odzieży, uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu. Wprowadzenie roweru do autobusu jest możliwe pod warunkiem, że liczba przebywających w nim pasażerów nie będzie ograniczała swobodnego jego ustawienia we wskazanym miejscu oraz możliwości swobodnego korzystania przez pasażerów z kasowników.
4) przewozu w autobusie w tym samym czasie nie więcej niż 1 roweru,
5) przestrzegania ustalonych poniżej zasad zajmowania miejsca wydzielonego w autobusie:
a) przed osobą z rowerem pierwszeństwo podczas zajmowania oznaczonego miejsca w autobusie mają osoby na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi,
b) w razie potrzeby zajęcia miejsca przez osobę na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym, pasażer przewożący rower ma obowiązek ustąpienia tego miejsca i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przejazd,
c) pasażer przewożący dziecko w wózku dziecięcym i zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie na wózku inwalidzkim i ustawienia wózka w innym miejscu autobusu, w którym istnieje możliwość jego ustawienia lub opuszczenia autobusu wraz z wózkiem.
7. Zabrania się przewozu rowerów z napędem elektrycznym oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego napędzanych za pomocą silnika elektrycznego.
8. Pasażer zajmujący miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej lub osoby z dzieckiem na ręku jest zobowiązany do niezwłocznego ustąpienia tego miejsca osobie uprawnionej.
§ 10. Zabrania się przewożenia w autobusach: 

1) rzeczy w ilościach masowych oraz o gabarytach uniemożliwiających ich bezpieczne umieszczenie i przemieszczenie,
2) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub mienia, albo mogących uszkodzić albo zanieczyścić autobus (np. ostre narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),
3) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
4) przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,
5) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszych przepisów lub odrębnych przepisów, w tym broni z wyjątkiem dopuszczenia jej do przewozu przez: osoby posiadające aktualne pozwolenie na broń, osoby pełniące służbę wojskową lub publiczną, zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 z późn. zm.),
6) zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, mokrych, a w szczególności:
a) psów bez kagańca z wyłączeniem § 11 pkt 1 i 3,
b) psów uznawanych za agresywne, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),
c) zwierząt gospodarskich, hodowlanych,
d) zwierząt niebezpiecznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037),
7) rowerów, wózków dziecięcych i wózków inwalidzkich w autobusach nieprzystosowanych do ich przewozu i nieoznaczonych odpowiednimi piktogramami,
8) rowerów i hulajnóg systemów współdzielonych (tzw. rowerów i hulajnóg miejskich),
9) wózków rowerowych,
10) skuterów-wózków wyposażonych w silnik,
11) dwukołowców (tzw. segway) i jednokołowców (tzw. monocykl) wyposażonych w silnik,
12) hulajnóg, których nie można złożyć, z wyłączeniem małych hulajnóg dziecięcych przewożonych przez opiekuna towarzyszącego dziecku, w sposób nie przeszkadzający innym pasażerom,
13) wózków transportowych, z wyłączeniem toreb-wózków zakupowych.
§ 11. Dopuszcza się przewożenie w autobusach:
1) małych zwierząt domowych, w tym małych psów, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiedniej dla zwierzęcia podręcznej klatce transportowej, zabezpieczonej przed ucieczką zwierzęcia lub innym pojemniku transportowym właściwym dla rodzaju zwierzęcia, niestwarzającym zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów i pojazdów,
2) psów przez pełnoletniego pasażera, pod warunkiem, że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów, trzymane są na smyczy i w kagańcu, z zastrzeżeniem pkt 3, posiadania przez pasażera podróżującego z psem ważnego zaświadczenie potwierdzającego zaszczepienie przewożonego psa przeciw wściekliźnie,
3) psa asystującego bez kagańca o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), posiadającego stosowny certyfikat, odpowiednio oznakowanego i towarzyszącego w podróży osobie niewidomej/niedowidzącej,
4) jako bagażu podręcznego:
a) składanych hulajnóg, niewyposażonych w silnik – pod warunkiem, że są złożone i przewożone
w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom, 

b) urządzeń wspomagających poruszanie się pieszych – w szczególności wrotek, rolek, deskorolek, nartorolek, nart – pod warunkiem, że są przewożone w opakowaniu transportowym lub trzymane w ręku w sposób nieprzeszkadzający innym pasażerom.
§ 12. 1. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzęciem oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta.
2. Pasażer, który spowodował uszkodzenie autobusu odpowiada materialnie wobec operatora za
wyrządzone z jego winy szkody oraz zanieczyszczenia autobusu.
3. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusie lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do poleceń kierowcy autobusu lub osób kontrolujących, obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.
4. Kierujący autobusem ma prawo odmówić dalszej jazdy do momentu zastosowania się do żądania określonego w ust. 3.
5. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, kierowca autobusu zawiadamia służbę dyspozytorska celem otrzymania instrukcji dalszego postępowania. Ponadto kierowca lub osoby kontrolujące mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa pasażerów lub własnego, kierowca autobusu może w celu uzyskania pomocy zjechać z trasy przejazdu do najbliższej jednostki Policji lub Straży Miejskiej.
6. Podróżnym usuniętym z autobusu nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualny przejazd.


Postanowienia końcowe


§ 13. 1. Operator publicznego transportu zbiorowego jest zobowiązany do zamieszczenia na stronie internetowej oraz w autobusach informacji odnośnie obowiązujących opłat za usługi przewozowe, uprawnień do ulg, opłat dodatkowych i manipulacyjnych oraz o niniejszych przepisach porządkowych.
2. Pasażer uprawniony do bezpłatnych usług przewozowych oraz ulg za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, na podstawie ustaw lub uchwały Rady Miasta Siedlce, ma obowiązek zabrać ze sobą do autobusu odpowiedni dokument potwierdzający to uprawnienie oraz dokument pozwalający stwierdzić tożsamość pasażera.
3. Podróżny, który nie jest uprawniony do bezpłatnych lub ulgowych usług przewozowych ma obowiązek uiścić pełną należność za przejazd.
4. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe lub na przystanku, powinien powiadomić o jej znalezieniu kierowcę autobusu lub organy porządkowe.