Regulamin usług przewozowych

Załącznik do Zarządzenia Nr 304/2015

Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 sierpnia 2015 r.,

zmieniony zarzadzeniem Prezydenta Miasta Siedlce

Nr 292/2021 z dnia 20 wrzesnia 2021 r.

 

REGULAMIN USŁUG PRZEWOZOWYCH
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o.

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. 1.Regulamin został opracowany na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371.).
 2. 2.Regulamin zawiera postanowienia o charakterze informacyjnym, uwzględniające unormowania mające związek z przedmiotem regulaminu, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), przepisów wykonawczych i uchwał Rady Miasta Siedlce.

§ 2

 1. 1.Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów
  z usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Siedlce i Gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, organizowanych przez Miasto Siedlce, a świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., zwane w dalszej części regulaminu „MPK Siedlce”.
 2. 2.MPK Siedlce zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Miasta Siedlce, dotyczące lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

§ 3

Pasażerowie oraz kierujący autobusami, a także osoby upoważnione do kontroli biletowej, zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 4

Do przejazdu środkami transportu MPK Siedlce upoważniają:

 1. 1)bilety papierowe: jednorazowe, jednorazowe przesiadkowe oraz dobowe, emitowane przez MPK bądź zakupione u kierującego autobusem w postaci wydruku z kasy fiskalnej, z tym, że w przypadku biletu ulgowego lub biletu ze 100% zniżką wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi,
 2. 2)imienne bilety elektroniczne zapisane na Siedleckiej Karcie Miejskiej, tj. bilety
  na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania oraz tak zwana elektroniczna portmonetka, wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 3. 3)bilety elektroniczne na okaziciela z elektroniczną portmonetką zapisane na Siedleckiej Karcie Miejskiej z tym, iż w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 4. 4)elektroniczna legitymacja studencka (ELS), posiadająca właściwości Siedleckiej Karty Miejskiej, będąca nośnikiem elektronicznego biletu okresowego i elektronicznej portmonetki, wydana przez uczelnię, która emituje ELS przystosowaną do kodowania biletów elektronicznych i która zawarła z MPK Siedlce porozumienie w tej sprawie,
 5. 5)jednorazowy bilet przesiadkowy, o którym mowa w pkt1, uprawnia do wielokrotnej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w strefie I przez okres 50 minut licząc od momentu skasowania biletu lub zakupu u kierowcy autobusu,
 6. 6)bilet dobowy, o którym mowa w pkt 1, uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez okres 24 godzin, licząc od chwili pierwszego skasowania biletu lub zakupu biletu u kierowcy autobusu.
 7. 7)jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony w oznakowanych autobusach
  na kasowniku z terminalem płatniczym za pomocą bankowej karty płatniczej
  lub urządzenia mobilnego,
  z tym, iż w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego
  z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.

§ 5

Przewóz osób i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach regularnej komunikacji autobusowej – według rozkładów jazdy podanych do publicznej wiadomości.

 


ROZDZIAŁ II

Podstawowe zasady korzystania ze środków transportu MPK Siedlce
Obowiązki MPK Siedlce wobec pasażera

§ 6

MPK Siedlce zobowiązane jest do zapewnienia bezpiecznego przejazdu środkami transportu zbiorowego oraz zapewnia profesjonalną obsługę w pojazdach, a także utrzymanie
ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym.

§ 7

Autobusy powinny posiadać wyraźne i zgodne z prawem drogowym oznakowanie w zakresie numeru i kierunku linii. MPK Siedlce umieszcza w autobusach informacje o: przepisach porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu, taryfie opłat za usługi przewozowe, uprawnieniach do korzystania z ulg i bezpłatnych przejazdów oraz o sprzedaży biletów.

§ 8

MPK Siedlce zamieszcza na przystankach rozkłady jazdy obsługiwanych linii zatrzymujących się na danym przystanku oraz zapewnia kursowanie taboru autobusowego zgodnie z tymi rozkładami. Ponadto MPK Siedlce zapewnia dostępność rozkładu jazdy na stronie internetowej www.mpk.siedlce.pl.

§ 9

MPK Siedlce w autobusach instaluje i utrzymuje w sprawności technicznej kasowniki umożliwiające kasowanie (rejestrowanie) i zakup biletów.

§ 10

Do obowiązków MPK Siedlce należy analiza skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w celu ciągłego podnoszenia, jakości świadczonych usług przewozowych.

§ 11

MPK Siedlce nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe wskutek zmian i przerw
w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych z przyczyn niezależnych od MPK Siedlce.

§ 12

MPK Siedlce nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

 1. 1)jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy;
 2. 2)konsumpcją artykułów spożywczych podczas jazdy;
 3. 3)przebywaniem pasażera na łyżworolkach lub wrotkach, itp. podczas jazdy;
 4. 4)przebywaniem na stopniach podczas jazdy;
 5. 5)opieraniem się o drzwi podczas jazdy.


§ 13

Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe mogą zostać niedopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

§ 14

Osoby uciążliwe dla współpasażerów lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte z pojazdu chyba, że naruszyłoby to zasady współżycia społecznego.

 

§ 15

 1. 1.Jeżeli pasażer bez uzasadnionej przyczyny spowoduje zatrzymanie lub zmianę trasy pojazdu, ma on obowiązek uiścić opłatę dodatkową zgodnie z taryfą opłat dodatkowych.
 2. 2.Za zdewastowanie bądź zanieczyszczenie autobusu pasażer ponosi opłatę według kalkulacji MPK Siedlce.

 

Prawa i obowiązki pasażera

§ 16

 1. 1.Pasażer korzystający z biletu papierowego: jednorazowego, przesiadkowego lub dobowego, ma obowiązek niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet
  w kasowniku zamontowanym wewnątrz pojazdu, sprawdzić czy znak skasowania na bilecie jest czytelny i zachować bilet na czas trwania podróży. Pasażer zamierzający nabyć bilet papierowy u kierowcy powinien wejść do autobusu pierwszymi drzwiami – bilet zakupiony u kierowcy w postaci wydruku z kasy fiskalnej nie podlega kasowaniu.
 2. 2.Pasażer korzystający z biletu elektronicznego (elektroniczna portmonetka), ma obowiązek niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet poprzez zbliżenie do kasownika doładowanej Siedleckiej Karty Miejskiej. Potwierdzenie skasowania (rejestracji) przejazdu wyświetli się na wyświetlaczu kasownika oraz będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
 3. 3.Pasażer korzystający z imiennego biletu elektronicznego okresowego (na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania) jest uprawniony do przejazdu, po zarejestrowaniu przejazdu bezpośrednio po wejściu do autobusu, poprzez zbliżenie
  do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej. Potwierdzenie wyświetli się na wyświetlaczu kasownika oraz będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Czynność tą pasażer obowiązany jest wykonać tylko przy pierwszym wejściu do autobusu rozpoczynającym nowy (kolejny) miesiąc lub kolejne 30 dni.
 4. 4.Pasażer korzystający z biletu elektronicznego, a uprawniony do przejazdów z biletem
  ze zniżką 100%, ma obowiązek każdorazowo, niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet (zarejestrować przejazd) poprzez zbliżenie do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej. Potwierdzenie skasowania (rejestracji) przejazdu wyświetli się na wyświetlaczu kasownika oraz będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
 5. 5.Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3, dotyczy odpowiednio osób korzystających
  z elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
 6. 6.Pasażer korzystający z jednorazowego biletu elektronicznego opłaconego bankową kartą płatniczą lub przy pomocy urządzeń mobilnych, bezpośrednio po wejściu
  do autobusu jest zobowwiazany do zakupu biletu w oznaczonym kasowniku wyposażonym w terminal płatniczy. Kasownik, o którym mowa, nie wydaje paragonu potwierdzającego zakup biletu. Operacja zakupu jest widoczna (zarejestrowana) dla pasażera na jego wyciągu bankowym.Kasowanie jednorazowego biletu elektronicznego odbywa się przez jego zakup.
 7. 7.Pasażer korzystający z jednorazowego biletu elektronicznego opłaconego bankową kartą płatniczą lub przy pomocy urządzeń mobilnych, może zakupic bilety jednorazowe także
  dla innych osób.

 

§ 17

Pasażerowie podczas kontroli dokumentów przewozu przez osoby uprawnione do ich kontroli są zobowiązani okazać:

 1. 1)bilet papierowy, z tym, że w przypadku biletu ulgowego lub biletu ze zniżką 100% także dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub ze zniżką 100% wraz z dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość lub,
 2. 2)imienny bilet elektroniczny w postaci Siedleckiej Karty Miejskiej wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego lub,
 3. 3)bilet elektroniczny na okaziciela w postaci Siedleckiej Karty Miejskiej z tym,
  iż w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym
  do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 4. 4)elektroniczną legitymację studencką (ELS), posiadająca właściwości Siedleckiej Karty Miejskiej, będąca nośnikiem elektronicznego biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki.
 5. 5)kartę płatniczą lub urządzenie mobilne w celu odczytania informacji o dokonanych transakcjach w autobusie (kontroler nie ma dostępu do innych transakcji dokonywanych
  na karcie płatniczej), w tym, że
  w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego wraz
  z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.
  W trakcie kontroli zbliżeniowa karta płatnicza lub urządzenie mobilne jest wyłącznie identyfikatorem transakcji dokonywanej w autobusie, kontroler otrzymuje z systemu wyłącznie informacje dotyczące zakupionego biletu oraz biletu (biletów) zakuponych dla innych osób.

§ 18

W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer powinien stosować
się do napisów o charakterze porządkowym, które umieszczono wewnątrz pojazdu oraz
do poleceń wydawanych w szczególnych przypadkach przez kierującego pojazdem.

§ 19

Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest to poza wyznaczonymi przystankami
z zachowaniem maksymalnej ostrożności. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierowca autobusu, przy czym nie jest możliwe podjęcie takiej decyzji w sytuacji gdyby mogła
ona spowodować rażące naruszenie rozkładu jazdy bądź stanowić w jakimkolwiek najmniejszym nawet stopniu zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§ 20

Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do pojazdu wyłącznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz po zakończeniu przerwy przysługującej kierowcy na posiłek.

 

 

§ 21

 1. 1.Pasażer ma prawo wsiadać i wysiadać z autobusu wszystkimi drzwiami, z wyjątkiem autobusów, w których w drzwiach przednich z przyczyn technicznych nie można zapewnić swobodnego przejścia pasażerów w obie strony. Przednie drzwi w tych autobusach przeznaczone są wyłącznie do wsiadania.
 2. 2.W przypadku autobusu wyposażonego w tak zwany „przyklęk”, ułatwiający wsiadanie
  i wysiadanie, osoby niepełnosprawne (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz osoby z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z tej funkcji pod warunkiem, że przed podjechaniem pojazdu na przystanek oczekują w widocznym miejscu i zasygnalizują zamiar odbycia podróży, albo przed opuszczeniem pojazdu poinformują o swoim zamiarze prowadzącego pojazd poprzez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.

§ 22

 1. 1.Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone w autobusie dla kobiet ciężarnych i osób
  z dzieckiem na ręku oraz dla inwalidów powinien je zwolnić w razie zgłoszenia chęci zajęcia tego miejsca przez osoby, dla których jest ono przeznaczone. W autobusach niskopodłogowych wyposażonych w stanowisko dla podróżnych niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, pasażer powinien umożliwić takim osobom ustawienie wózka w wyznaczonym miejscu.
 2. 2.Dziecko przewożone w wózku powinno być zabezpieczone przed wypadnięciem.

§ 23

Pasażerowie mogą przewozić w autobusach małe zwierzęta trzymane na ręku i bagaż ręczny.

§ 24

Pasażer ma obowiązek nadzorować w czasie podróży bagaż ręczny i zwierzęta. Bagażu
i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 25

Pasażerom w autobusach zabrania się: palenia tytoniu i papierosów elektronicznych
w pojeździe; spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających; spożywania posiłków i napojów; otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy; wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu; zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia; zakłócania spokoju w pojeździe, grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników; przebywania w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie jazdy i ich uruchamiania; podchodzenia do krawędzi platformy przystankowej
w momencie podjeżdżania pojazdu na przystanek; przewożenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom albo uszkodzić czy zniszczyć autobus; przewożenia przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

Zasady dotyczące przewozu bagażu

§ 26

Przewóz bagażu oraz przewóz zwierząt nie podlega opłacie.

§ 27

Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt może być nałożona opłata dodatkowa, o której mowa w § 52 ust. 2.

 

§ 28

 1. 1.Przewożony ze sobą bagaż należy przewozić w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
  i porządkowi w pojeździe, nieutrudniający poruszania się po autobusie i niezasłaniający widoczności kierowcy, nieprzeszkadzający współpasażerom i nienarażający
  ich na niewygody czy niebezpieczeństwo.
 2. 2.Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. 3.Zwierzęta domowe uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu, np.) mogą być przewożone pod warunkiem, że zostały umieszczone w odpowiednim pojemniku
  (np. w koszu, skrzynce, klatce), zapewniającym odizolowanie zwierzęcia od podróżnych.
 4. 4.Możliwość przewozu psów uzależniona jest od należytego zabezpieczenia zwierzęcia poprzez założenie mu kagańca i smyczy.

§ 29  

Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego normują przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397).

 

Informacja o komunikacji miejskiej

§ 30

MPK Siedlce zapewnia informację o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej,
w szczególności:

 1. 1)na przystankach autobusowych - w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku,
 2. 2)wewnątrz autobusów - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, opłat dodatkowych, wyciągu z regulaminu przewozów, zasad kontroli biletów,
 3. 3)informacja telefoniczna (025 632 42 72) w zakresie dotyczącym taryfy opłat, rozkładów jazdy, regulaminu przewozów, uprawnień doi zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań,
 4. 4)w Centrum Obsługi Klienta MPK Siedlce /tel. 25 632 22 91/ - w zakresie dotyczącym taryfy opłat,  regulaminu przewozów, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań oraz całości problematyki dotyczącej Siedleckiej Karty Miejskiej,
 5. 5)w Internecie pod adresem www.mpk.siedlce.pl – w zakresie dotyczącym rozkładu jazdy, taryfy opłat, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, komunikatów o zmianach w sieci komunikacyjnej i regulaminu przewozów oraz aktualnych komunikatów;
 6. 6)w mediach lokalnych - informacje o okresowych zmianach oraz inne istotne
  dla pasażerów.


Prawa i obowiązki prowadzącego autobus

§ 31

 1. 1.Każdorazowe ruszenie autobusu z przystanku może być poprzedzone sygnałem odjazdu.
 2. 2.Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz, a wysiadające opuściły autobus.
 3. 3.Prowadzącemu autobus zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.
 4. 4.Kierującemu pojazdem zabrania się podczas jazdy: palenia tytoniu i używania
  e-papierosów, spożywania posiłków i napojów, otwierania drzwi pojazdu, prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy oraz korzystania z urządzeń ze słuchawkami, a także prowadzenia rozmów z pasażerami poza związanymi z zakupem dokumentów przewozu czy udzieleniem informacji dotyczących rozkładu jazdy.
 5. 5.Otwieranie drzwi poza przystankami w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerom może nastąpić wyłącznie w sytuacji, o której mowa w § 19.

§ 32

Prowadzący autobus ma prawo odmówić przewozu osób i kontynuowania dalszej jazdy
w stosunku do zachowujących się agresywnie, używających słów uważanych powszechnie
za obraźliwe, przewożących bagaż nieodpowiadający warunkom określonym w przepisach lub, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów lub obsługi autobusu.

§ 33

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierujący autobusem ma prawo zjechać z trasy przejazdu do najbliższego komisariatu Policji lub siedziby Straży Miejskiej (lub ich wezwać).

 

ROZDZIAŁ III
Zasady korzystania z biletów

§ 34

Umowę przewozu zawiera się poprzez spełnienie jednego z następujących warunków dostępu do autobusu:

 1. 1)zajęcie miejsca w autobusie i skasowanie biletu papierowego: jednorazowego, jednorazowego przesiadkowego lub dobowego, bądź nabycie go u kierowcy, zgodnie
  z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulg lub,
 2. 2)zajęcie miejsca w autobusie i skasowanie biletu elektronicznego (elektroniczna portmonetka) poprzez zbliżenie do kasownika doładowanej Siedleckiej Karty Miejskiej
  lub Siedleckiej Karty Miejskiej uprawniającej do przejazdów ze zniżką 100% lub,
 3. 3)zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie biletu elektronicznego okresowego (na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania) skasowanego poprzez zbliżenie do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej po wejściu do autobusu, obowiązkowo tylko przy pierwszym wejściu do autobusu rozpoczynającym nowy /kolejny/ miesiąc
  lub kolejne 30 dni, lub,
 4. 4)zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), jako nośnika biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki oraz skasowanie biletu okresowego tak jak w pkt. 3, bądź elektronicznej portmonetki tak jak w pkt.2.
 5. 5)zajęcie miejsca w autobusie i zakupienie jednorazowego biletu elektronicznego
  za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą orz posiadanymi uprawnieniami do ulg.

§ 35

 1. 1.Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych określa uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
 2. 2.Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce wynikają także z ustaw szczegółowych o charakterze powszechnie obowiązującym.
 3. 3. Do przejazdów bezpłatnych, o których mowa w ust. 2 uprawnieni są: posłowie
  i senatorowie, inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa, inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
 4. 4.Do przejazdów ulgowych (50%), o których mowa w ust. 2, uprawnieni są: kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, studenci oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych.

§ 36

 1. 1.Dokumentem przewozu uprawniającym do przejazdu jest wyłącznie bilet wydany przez MPK Siedlce, a niedopuszczalne jest posługiwanie się przez pasażera biletami wydanymi przez innych przewoźników.
 2. 2.Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.
 3. 3.Nieważny jest bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym
  jego odczytanie.
 4. 4.Pasażer ma prawo łączenia nominałów biletów jednorazowych, przy czym łączna wartość łączonych biletów powinna być nie mniejsza niż obowiązująca opłata za przejazd, właściwa dla pasażera.

§ 37

Na obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce obowiązują wyłącznie bilety,
o których mowa w załączniku do aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Siedlce
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.

§ 38

1.  Bilety:

 1. 1)bilety papierowe: jednorazowe, jednorazowe przesiadkowe oraz dobowe I strefy ważne są w granicach administracyjnych miasta Siedlce,
  1. 2)bilety papierowe: jednorazowe oraz dobowe II strefy ważne są w II strefie i w granicach administracyjnych miasta Siedlce,
  2. 3)bilety papierowe: jednorazowe oraz dobowe III strefy ważne są w III i II strefie oraz
   w granicach administracyjnych miasta Siedlce,
  3. 4)bilety papierowe jednorazowe II i III strefy, ważne są wyłącznie w II i III strefie.

2. Imienny bilet elektroniczny okresowy to bilet na określony miesiąc lub na okres 30 dni
z określonymi datami obowiązywania o nielimitowanej liczbie przejazdów, przy czym:

 1. 1)bilet okresowy I strefy ważny jest w granicach administracyjnych miasta,
  1. 2)bilet okresowy II strefy ważny jest w II strefie oraz w granicach administracyjnych miasta,
  2. 3)bilet okresowy III strefy ważny jest w III i II strefie oraz w granicach administracyjnych miasta.
 2. 3.Elektroniczna portmonetka to usługa na Siedleckiej Karcie Miejskiej, pozwalająca
  na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.
 3. 4.Legitymacja studencka (ELS), jako nośnik biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki służy wnoszenia opłat za przejazdy autobusami na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.
 4. 5.Jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony za pomocą bankowej karty płatniczej
  lub urządzenia mobilnego,
  za przejazdy autobusami na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.

 

 

§ 39

Na liniach specjalnych obowiązują bilety i ceny biletów podawane do publicznej wiadomości przez MPK Siedlce przy okazji uruchamiania tychże linii.

ROZDAIAŁ IV
Siedlecka Karta Miejska, Bankowe Karty Płatnicze, Urządzenia Mobilne – Terminologia”

§ 40

 1. 1.Siedlecka Karta Miejska to karta z pamięciowym układem elektronicznym będącym nośnikiem kontraktów „elektronicznej portmonetki” i „biletu okresowego”, która służy
  do uiszczania opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych przez MPK Siedlce.
 2. 2.Elektroniczna Portmonetka to usługa uruchomiona na Siedleckiej Karcie Miejskiej imiennej lub na okaziciela, pozwalająca na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MPK Siedlce według obowiązującej taryfy, bez ograniczenia czasowego, ważna do wyczerpania środków na niej zgromadzonych.
 3. 3.Imienny Bilet Okresowy to bilet na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania.
 4. 4.Elektroniczna Legitymacja Studencka z ważnym kontraktem - to bilet okresowy
  na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania lub elektroniczna portmonetka.

4a.Jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony w oznakowanych autobusach
na kasowniku z terminalem płatniczym za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego,
za korzystanie z usług przewozowych świadczonych przez MPK Siedlce. Jest to uprawnienie do przejazdu w postacizapisu elektronicznego przechowywanego w postaci cyfrowej odpowiednio zbezpieczonej. Bilet ten nie jest przechowywany na bankowej karcie płatniczej ani urządzeniu mobilnym – te urządzenia (karta lub urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacja płatniczą) służą jedynie do wygenerowania tego biletu.

 1. 5.Skasowanie elektronicznej portmonetki i biletu okresowego polega na przyłożeniu Siedleckiej Karty Miejskiej do panelu kasownika przy wejściu do autobusu,
  zaś wyrejestrowanie elektronicznej portmonetki polega na przyłożeniu karty do panela kasownika przy wyjściu z autobusu. Kasownik pobiera z karty odpowiednio: opłatę normalną lub ulgową w przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki lub rejestruje tylko przejazd w przypadku korzystania z biletu okresowego.
 2. 6.Kodowanie to elektroniczne zapisanie na Siedleckiej Karcie Miejskiej kontraktu biletu okresowego lub doładowania elektronicznej portmonetki przez terminal kodujący.
 3. 7.Blokada Karty to blokada dostępu do posiadanych na Siedleckiej Karcie Miejskiej kontraktów oraz środków w Elektronicznej Portmonetce, przeprowadzana przez MPK Siedlce w przypadku zgłoszenia przez użytkownika jej utraty.
 4. 8.Punkty Obsługi Klienta to punkty wyposażone w terminale kodujące, prowadzące sprzedaż kontraktów lub doładowań elektronicznej portmonetki oraz sprzedaż Siedleckiej Karty Miejskiej na okaziciela z elektroniczna portmonetką.
 5. 9.Centrum Obsługi Klienta mieści się w siedzibie MPK Siedlce przy ul. Starzyńskiego 20 - przyjmuje wnioski i wydaje Siedlecką Kartę Miejską oraz prowadzi obsługę reklamacji.

Składanie wniosku i wydawanie Siedleckiej Karty Miejskiej

§ 41

 1. 1.Siedlecka Karta Miejska jest własnością MPK Siedlce i może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane, a wydanie jej jest nieodpłatne, zaś karta na okaziciela jest własnością pasażera i wydawana jest odpłatnie.
 2. 2.Użytkownik może posługiwać się tylko jedną kartą imienną /nie dotyczy pasażerów uprawnionych do przejazdów z opiekunem, którzy otrzymają drugą kartę dla opiekuna/.
 3. 3.Wniosek o wydanie Siedleckiej Karty Miejskiej złożyć należy w Centrum Obsługi Klienta MPK Siedlce, przy ul. Starzyńskiego 20 w godzinach urzędowania. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MPK Siedlce chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. 4.Za osobę małoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera rodzic
  lub opiekun prawny dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 13 lat dopuszcza
  się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.
 5. 5.Siedlecką Kartę Miejską odbiera się osobiście w Centrum Obsługi Klienta lub w Punktach Obsługi Klienta (punkty doładowań). Jest to karta aktywna z kontraktem biletu okresowego o wartości zgodnej z cennikiem opłat, lub minimalną wpłatą 10 zł – na elektroniczną portmonetkę. Informacje udzielane są pod nr telefonu 25 632 22 91.
 6. 6.Każdorazową zmianę danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz przedłużenie ważności prawa do ulgi, wnioskodawca zgłasza w Centrum Obsługi Klienta celem uaktualnienia informacji zapisanych na karcie. Aktualizacja dokonywana jest
  po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dowodu tożsamości i Siedleckiej Karty Miejskiej. Aktualizacja jest bezpłatna.
 7. 7.Siedlecka Karta Miejska na okaziciela nie jest personalizowana, może być używana przez wielu użytkowników i nie wymaga złożenia wniosku o jej wydanie. Wydawana jest
  w Centrum Obsługi Klienta MPK oraz w punktach doładowań za cenę 10 zł brutto.
  W momencie zakupu karta na okaziciela powinna zostać załadowana za dowolna kwotę.
 8. 8.Siedlecka Karta Miejska na okaziciela nie podlega reklamacji z wyłączeniem reklamacji dot. wady technicznej. Podstawą reklamacji jest okazanie paragonu potwierdzającego zakup karty.

Zasady doładowywania Siedleckiej Karty Miejskiej

§ 42

 1. 1.Imienna Siedlecka Karta Miejska może być równocześnie nośnikiem biletu okresowego jak i elektronicznej portmonetki, natomiast Siedlecka Karta Miejska na okaziciela może być nośnikiem wyłącznie elektronicznej portmonetki.
 2. 2.Doładowywanie odbywa się w Punktach Obsługi Klienta lub w Centrum Obsługi Klienta. Na stronie internetowej www.mpk.siedlce.pl znajdują się adresy punktów, w których można doładować kartę.
 3. 3. Imienna karta zostaje zakodowana w Centrum Obsługi Klienta, jako bilet normalny,
  lub ulgowy zgodnie z przysługującym uprawnieniem. Do czasu wygaśnięcia uprawnienia do ulgi (uprawnienie przedstawia pasażer do wglądu wraz z wnioskiem o wydanie karty) pasażer nie musi potwierdzać ponownie tego prawa, podczas kolejnych doładowań.
 4. 4.Każdorazowo po przeprowadzeniu kodowania kontraktu okresowego lub elektronicznej portmonetki wydawany jest paragon, który jest podstawą składania ewentualnych reklamacji.

Zasady użytkowania Siedleckiej Karty Miejskiej, Bankowych Kart Płatniczych, Urządzeń Mobilnych

§ 43

 1. 1.Posiadacz Siedleckiej Karty Miejskiej zobowiązany jest skasować bilet w chwili wejścia
  do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku elektronicznym. Czynność jest obowiązkowa przy każdym przejeździe dla posiadaczy elektronicznej portmonetki (imiennej i na okaziciela) oraz dla pasażerów posiadających Siedlecka kartę Miejską uprawniającą do przejazdów ze zniżka 100%. Posiadacz biletu okresowego (na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania) czynność tą obowiązany wykonać tylko przy pierwszym wejściu
  do autobusu rozpoczynającym nowy (kolejny) miesiąc lub kolejne 30 dni.
 2. 2.Czynność kasowania karty (zarejestrowania w autobusie) zakodowana zostaje w systemie. W przypadku kontroli rewizorskiej brak informacji o kasowaniu będzie skutkował wystawieniem wezwania do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu.
 3. 3.Bilet okresowy ma nielimitowaną ilość przejazdów, oznacza to, że pasażer w okresie czasowym, na który obowiązuje bilet może korzystać z autobusów MPK w sposób nieograniczony.
 4. 4.Przy zarejestrowaniu elektronicznej portmonetki (kasowaniu biletu z elektronicznej portmonetki) pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat
  i przysługującą ulgą. Aby zarejestrować elektroniczną portmonetkę, na karcie musi znajdować się kwota powyżej 0 zł. W przypadku, gdy ilość środków na karcie jest mniejsza niż wartość opłaty za przejazd informacja o brakującej kwocie zostanie zapisana w systemie a brakująca kwota pobrana zostanie automatycznie podczas kolejnego doładowania karty.
 5. 5. Kasując przejazd ze środków elektronicznej portmonetki pobrana zostanie opłata jak
  za jazdę do końca trasy autobusu. W przypadku linii wyjazdowych do stref podmiejskich będzie to opłata wyższa od obowiązującej w granicach administracyjnych miasta Siedlce. Aby odzyskać nadpłaconą kwotę należy dokonać wylogowania się z autobusu, czyli ponownego skasowania karty podczas wychodzenia na przystanku docelowym.
  W momencie zbliżenia karty do kasownika podczas wychodzenia z autobusu różnica
  w cenie biletu stref zostanie zwrócona a informacja o tym wyświetlona zostanie
  na kasowniku.
 6. 6.Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak długo przyłożona jest do niego karta.
 7. 7.Poprawność przeprowadzanego rejestrowania lub przyłożenia do kasownika karty
  z ważnym kontraktem potwierdzana jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym oraz chwilowym zaświeceniem się diody na panelu kasownika.
 8. 8. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika powoduje wyświetlenie komunikatu "Sprawdź operację". Należy wtedy wcisnąć przycisk "S" na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego kartę, aby sprawdzić, czy operacja została przyjęta przez kasownik.
  W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć.
 9. 9. Zaświecenie diody na kasowniku oraz potrójny sygnał dźwiękowy oznaczają informację
  o błędach, brak środków w elektronicznej portmonetce lub też blokadę karty. W takim przypadku pasażer jest zobowiązany do zakupu jednorazowego biletu papierowego
  u kierowcy.
 10. 10.Termin ważności posiadanych kontraktów oraz saldo elektronicznej portmonetki można sprawdzić wciskając przycisk "S" i zbliżając kartę do czytnika kasownika. Informacje
  o zawartości karty wyświetlane są sekwencyjnie.
 11. 11. W przypadku awarii lub podmiany autobusu na trasie nie należy wyrejestrowywać karty przed opuszczeniem podmienianego autobusu ani zarejestrować karty w podmienionym pojeździe. W przypadku nie podstawienia drugiego autobusu kierowca uruchamia zwrot poniesionych kosztów przez pasażera elektronicznej portmonetki.
 12. 12.Zakupu biletu bankową kartą płatniczą lub urządzeniem mobilnym należy dokonać bezpośrednio po wejściu do autobusu poprzez wykonanie następujących czynności:

         1) wybranie przycisku kasownika na ekranie dotykowym „Płatność zbliżeniowa kartą   płatniczą”,

         2) wybór rodzaju i ilości biletów oraz akceptacja dokonanego wyboru i kwoty do zapłaty,

3) zbliżenie karty płatniczej do kasownika w celu pobrania opłaty.

Po dokonaniu powyższych czynności na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją o realizacji i wyniku transakcji, tj.:

 1. 1)poprawne dokonanie transakcji potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu „Transakcja zrealizowana pomyślnie Dziękujemy” oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
 2. 2)odrzucenie transakcji potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu „Transakcja odrzucona Spróbuj ponownie” i komunikatem sugerującym „lub kup bilet
  u kierowcy” oraz potrójnym sygnałem dźwiękowym.

W przypadku odrzucenia transakcji należy skasować bilet na innym nośniku lub kupić bilet u kierowcy.

 

Zasady kontroli Siedleckiej Karty Miejskiej i Jednorazowych biletów elektronicznych

§ 44

 1. 1.Pasażer podczas kontroli zbliża kartę do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości karty. Na żądanie kontrolera pasażer okazuje dokument tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania karty, nie dotyczy to studentów korzystających
  z elektronicznej legitymacji studenckiej, jako nośnika biletu okresowego lub elektronicznej

portmonetki.

 1. 2.W przypadku stwierdzenia braku zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu), blokady karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa
  do użytkowania karty, kontroler ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do MPK Siedlce celem wyjaśnienia. Na pasażera nakłada się opłatę dodatkową, zgodnie z obowiązującą
  w MPK Siedlce taryfą.
 2. 3.Pasażer podczas kontroli jest zobowiązany udostępnić bankową kartę płatniczą lub urządzenie mobilne kontrolerom wyposażonym w sprawdzarkę, w celu odczytania informacji o dokonanych transakcjach w autobusie (kontroler nie ma dostępu do innych transakcji dokonywanych na karcie płatniczej). W przypadku urządzeń mobilnych pasażer zobowiązany jest udostępnić kontrolerom urządzenie z zainstalowaną aplikacją potwierdzającą uiszczenie opłaty za przejazd. W trakcie kontroli zbliżeniowa karta płatnicza lub urządzenie mobilne jest wyłącznie identyfikatorem transakcji dokonanej
  w autobusie, kontroler otrzymuje z systemu wyłącznie informacje dotyczące zakupionego biletu.

 

Zasady reklamacji, anulowania oraz zwrotu środków z elektronicznej portmonetki lub kart płatniczych

§ 45

 1. 1.Reklamacje związane z funkcjonowaniem Siedleckiej Karty Miejskiej i jednorazowego biletu elektronicznego opłaconego bankową kartą płatniczą lub przy pomocy urządzeń mobilnych Można składać w Centrum Obsługi Klienta MPK Siedlce,
  ul. Starzyńskiego 20, a SKM- kartę z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie. MPK nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia bankowe wprowadzone przez emitenta karty płatniczej lub aplikacji na urządzeniu mobilnym i w związku
  z tym brak możliwości zakupu biletu.
 2. 2.Zawarty kontrakt okresowy można anulować w Centrum Obsługi Klienta najpóźniej do 5-tego dnia licząc od daty początku jego obowiązywania. Przy zwrocie kontraktu potrąca się opłatę manipulacyjną, w wysokości 20 % nominalnej ceny kontraktu. Anulowanie kontraktu odbywa się poprzez usunięcie z karty informacji o zakodowanym kontrakcie.
 3. 3. Utratę Siedleckiej Karty Miejskiej imiennej (zagubienie, kradzież, zniszczenie) należy pisemnie zgłosić w Centrum Obsługi Klienta. Utracona karta zostaje zablokowana,
  a pasażer otrzymuje nową kartę. Opłata manipulacyjna za odtworzenie zakodowanych
  na karcie danych wynosi 10 zł.
 4. 4. Środki w imiennej elektronicznej portmonetce zakodowane na utraconej karcie odtwarzane są według salda karty z następnego dnia po zgłoszeniu jej utraty.
 5. 5. Pasażer może otrzymać całkowity zwrot środków zgromadzonych w imiennej elektronicznej portmonetce na wydanej mu karcie po uprzednim złożeniu wypełnionego wniosku. O zwrot środków osoby niepełnoletniej występuje rodzic lub opiekun prawny. Opłata manipulacyjna za zwrot środków wynosi 10 zł, niezależnie od wielkości zwracanych środków.

Zasady właściwego posługiwania się Siedlecką Kartą Miejską

§ 46

 1. 1.Siedleckiej Karty Miejskiej nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).
 2. 2.Siedleckiej Karty Miejskiej nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 3. 3.Siedlecką Kartę Miejską można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. z kartami płatniczymi).

 

ROZDZIAŁ V
Kontrola biletowa

§ 47

 1. 1.Podstawę prawną prowadzenia kontroli dokumentu przewozu osób lub bagażu stanowi
  art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) oraz przepisy prawne wydane na jej podstawie.
 2. 2.Prawo dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu posiadają pracownicy MPK Siedlce oraz osoby fizyczne lub prawne w oparciu o zawarte z MPK Siedlce umowy cywilnoprawne.
 3. 3.Osoby, o których mowa w ust. 2, muszą legitymować się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

§ 48

Identyfikator, o którym mowa w § 47 ust. 3, powinien zawierać w szczególności: nazwę przewoźnika (MPK Siedlce), numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, zdjęcie kontrolującego, zakres upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis Prezesa Zarządu MPK Siedlce oraz pieczęć MPK Siedlce.

§ 49

Kontrolerzy powinni przeprowadzać kontrolę w zespołach przynajmniej dwuosobowych. Dokończenie czynności kontrolnych na przystanku jest możliwe tylko w przypadku ujawnienia pasażera bez biletu, który w pojeździe okazał dokument tożsamości.

§ 50

Dopuszcza się także kontrolę w pojazdach na przystankach końcowych. Pasażerowie wychodzą drzwiami wskazanymi przez kontrolującego, okazując kontrolerom bilety.

§ 51

 1. 1.Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany umożliwić osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu.
 2. 2. Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych, obowiązany jest do posiadania i okazywania wraz z papierowym biletem kontrolerowi, dokumentów uprawniających go do korzystania z tych uprawnień.
 3. 3.Kontrola ważności biletów papierowych jednorazowych przeznaczonych do kasowania polega na porównaniu wydruku kasownika na bilecie pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym.
 4. 4.Sposób kontroli ważności elektronicznych imiennych biletów okresowych oraz kontroli ważności elektronicznych biletów jednorazowych (elektroniczna portmonetka) został przedstawiony w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
 5. 5.Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany okazać kartę płatniczą lub urządzenie mobilne w celu odczytania informacji o dokonanych transakcjach w autobusie. Sprawdzenie takiego biletu odbywa się z wykorzystaniem sprawdzarki wyposażonej w terminal płatniczy z dedykowaną aplikacją zintegrowana z systemem biletowym. Sprawdzarka wyświetli informację o poprawności zakupu biletu lub jego braku.

§ 52

 1. 1.W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli biletów brak ważnego biletu na przejazd lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z przejazdu ulgowego lub bezpłatnego - kontroler jest upoważniony do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej, a pasażer jest obowiązany do jej uiszczenia na dowód, czego kontroler wystawia pokwitowanie
  na właściwym druku. Wystawienie opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu
  nie zastępuje ważnego biletu i nie upoważnia do kontynuowania jazdy tym samym autobusem.
 2. 2.Wysokość opłat dodatkowych określa uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych
  z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
 3. 3.Pobranie przez osobę upoważnioną do kontroli opłaty dodatkowej w gotówce może nastąpić wyłącznie od pasażerów, którzy ukończyli 13 rok życia.
 4. 4. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2, ulega obniżeniu o 30% w razie
  jej natychmiastowego uiszczenia lub w terminie 7 dni od daty jej nałożenia.
 5. 5.Jeżeli pasażer nie ukończył 13 roku życia albo nie zgadza się z decyzją kontrolera
  o nałożeniu opłaty dodatkowej a także, gdy nie jest w stanie na miejscu uregulować opłaty dodatkowej albo odmawia jej uregulowania, kontroler obowiązany jest wystawić i wręczyć pasażerowi wezwanie do zapłaty sporządzone na właściwym druku. Dane wpisane przez kontrolera pasażer potwierdza własnoręcznym podpisem.
 6. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 osoba uprawniona do kontroli ma prawo żądać
  od pasażera okazania dokumentu, umożliwiającego ustalenie jego tożsamości.
  W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości przez pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.
 7. 7.Spisywanie danych osobowych osoby jadącej bez ważnego biletu odbywa się w autobusie lub, jeżeli pasażer chce wyjść z autobusu na przystanku. Podczas dokonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem opłaty dodatkowej za jazdę
  bez ważnego biletu, osoba taka obowiązana jest oczekiwać w autobusie lub na przystanku do czasu zakończenia tych czynności.
 8. 8.W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony kontroler ma prawo go zatrzymać
  za pokwitowaniem Zatrzymane bilety i dokumenty przekazywane są do siedziby MPK Siedlce, celem uruchomienia dalszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. 9.Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji
  i zażaleń.
 10. 10.Kontroler nie ma prawa do wydawania poleceń prowadzącemu autobus z wyjątkiem zwrócenia się o blokadę kasowników.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 53

 1. 1.Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można składać osobiście w siedzibie MPK Siedlce Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, od poniedziałku do piątku,
  w godzinach od 7.00 do 15.00.
 2. 2.Skargi i wnioski pisemne należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo złożyć osobiście w kancelarii MPK Siedlce.
 3. 3.Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przyjęcia lub wpływu.

 

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  7,07 zł/litr

Olej Napędowy  -  7,36 zł/litr 
               

 

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris