Regulamin usług przewozowych

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 258/2022 Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 27 lipca 2022 r.

 

 

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez

Gminę Miasto Siedlce

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania przez pasażerów z przewozów na terenie Gminy Miasto Siedlce i Gmin, z którymi Gmina Miasto Siedlce zawarła porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o.

2.Regulamin został opracowany na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

3.Regulamin zawiera postanowienia o charakterze informacyjnym, uwzględniające unormowania mające związek z przedmiotem regulaminu, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), przepisów wykonawczych i uchwał Rady Miasta Siedlce.

4.Podróżni, kierowcy autobusów, służba dyspozytorska operatora oraz osoby kontrolujące, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)organizatorze publicznego transportu zbiorowego rozumie się przez to Gminę Miasto Siedlce,

2)operatorze rozumie się przez to Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o. o., z którym Gmina Miasto Siedlce zawarła umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

3)autobusie – rozumie się przez to pojazd należący do operatora publicznego transportu zbiorowego, który realizuje przewozy pasażerskie na terenie Gminy Miasto Siedlce oraz gmin, z którymi Gmina Miasto Siedlce zawarła stosowne porozumienie międzygminne,

4)bilecie – rozumie się przez to dokument przewozu uprawniający do korzystania przez pasażera z lokalnego publicznego transportu zbiorowego,

5)przystanku komunikacyjnym - rozumie się przez to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1977 r. prawo o ruchu drogowym,

6)taryfie przewozowej – rozumie się przez to przepisy taryfowe określone w uchwale Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 lipca 2015 r. poz. 6120 z późn. zm.),

7)osobie kontrolującej – rozumie się przez to osobę uprawnioną do kontroli dokumentów przewozu na podstawie upoważnienia udzielonego przez operatora,

8)pasażerze rozumie się przez to osobę, która zawarła umowę przewozu,

9)rozkładzie jazdy – rozumie się przez to element oferty przewozowej obejmujący trasę, przystanki i godziny odjazdów, podawany do publicznej wiadomości,

10)opłacie dodatkowej (taryfie opłat dodatkowych) – rozumie się przez to opłatę, o której mowa w art. 33a ustawy prawo przewozowe, określoną uchwałą Nr X/105/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2015 r. poz. 6121),

11)wezwaniu do zapłaty rozumie się przez to druk wystawiany przezosobę kontrolującą dla pasażera:

a)który podróżował bez ważnego dokumentu przewozu lub dokumentu uprawniającego go do ulgowego bądź́ bezpłatnego przejazdu lub

b)spowodował zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny,

12)strefie taryfowej – rozumie się przez to obszar terytorialny, na terenie, którego można podróżować na podstawie określonego dla danej strefy taryfowej rodzaju biletu.

13)elektroniczna portmonetka - rozumie się przez to usługę na Siedleckiej Karcie Miejskiej, pozwalającą na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.

14)siedlecka karta miejska rozumie się przez to kartę z pamięciowym układem elektronicznym będącym nośnikiem kontraktów „elektronicznej portmonetki” i „biletu okresowego”, która służy do uiszczania opłat za korzystanie z usług przewozowych świadczonych przez operatora.

15)elektroniczna portmonetka - rozumie się przez to usługę uruchomioną na Siedleckiej Karcie Miejskiej imiennej lub na okaziciela, pozwalającej na gromadzenie środków pieniężnych celem wykorzystania
ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami operatora według obowiązującej taryfy,
bez ograniczenia czasowego, ważna do wyczerpania środków na niej zgromadzonych.

16)imienny bilet okresowy - rozumie się przez to bilet na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania.

17)elektroniczna legitymacja studencka z ważnym kontraktem - rozumie się przez to bilet okresowy
na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania lub elektroniczna portmonetka.

§ 3. 1. Do przejazdu środkami transportu MPK Siedlce upoważniają:

1)bilety papierowe: jednorazowe, jednorazowe przesiadkowe oraz dobowe, emitowane przez operatora bądź zakupione u kierującego autobusem w postaci wydruku z kasy fiskalnej, z tym, że w przypadku biletu ulgowego lub biletu ze 100% zniżką wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi,

2)imienne bilety elektroniczne zapisane na Siedleckiej Karcie Miejskiej, tj. bilety na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania oraz elektroniczna portmonetka, wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego,

3)bilety elektroniczne na okaziciela z elektroniczną portmonetką zapisane na Siedleckiej Karcie Miejskiej z tym, w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego,

4)elektroniczna legitymacja studencka (ELS), posiadająca właściwości Siedleckiej Karty Miejskiej, będąca nośnikiem elektronicznego biletu okresowego i elektronicznej portmonetki, wydana przez uczelnię, która emituje ELS przystosowaną do kodowania biletów elektronicznych, która zawarła z operatorem porozumienie w tej sprawie,

5)jednorazowy bilet przesiadkowy, o którym mowa w pkt 1, uprawnia do wielokrotnej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w strefie I przez okres 50 minut licząc od momentu skasowania biletu lub zakupu u kierowcy autobusu,

6)bilet dobowy, o którym mowa w pkt 1, uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów jednej osoby wszystkimi środkami komunikacji miejskiej, przez okres 24 godzin, licząc od chwili pierwszego skasowania biletu lub zakupu biletu u kierowcy autobusu,

7)jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony w oznakowanych autobusach na kasowniku z terminalem płatniczym za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego, z tym, w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.

8) jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony w aplikacji MPay za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego z tym, że w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.

2. Za nieważny uznaje się bilet:

1)papierowy bez wydruku potwierdzającego skasowanie, z nieprawidłowym wydrukiem, wielokrotnie skasowany, skasowany po wezwaniu do okazania przez osoby kontrolujące, noszący ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej, o zaniżonej wartości, nieupoważniający do przejazdu w danej strefie taryfowej, odstąpiony innej osobie, innego operatora, sfałszowany,

2)elektroniczny imienny okresowy – nieuprawniający do przejazdu w danej strefie taryfowej, po upływie terminu ważności, odstąpiony innej osobie, innego przewoźnika, zniszczony lub uszkodzony uniemożliwiający odczytanie zapisu,

3)elektroniczna portmonetka skasowany po wezwaniu do okazania przez osoby kontrolujące, innego przewoźnika, zniszczona lub uszkodzona uniemożliwiająca odczytanie zapisu,

4)bilet elektroniczny zakupiony w oznakowanych autobusach na kasowniku z terminalem płatniczym za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego – zakupiony po wezwaniu do okazania przez osoby kontrolujące lub o zaniżonej wartości.

5)bilet elektroniczny zakupiony w aplikacji MPay za pomocą telefonu 1ub innego urządzenia mobilnego zakupiony po wezwaniu do okazania przez osoby kontrolujące lub o zaniżonej wartości.

§ 4. Przewóz osób i ich bagażu odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej, według rozkładów jazdy podanych do publicznej wiadomości i zgodnie z obowiązującymi przepisami porządkowymi.

 

Rozdział 2.

Podstawowe zasady korzystania ze środków transportu Operatora.

Obowiązki Operatora wobec pasażera.

 

§ 5. 1. Pasażer ma prawo do przejazdu autobusami komunikacji miejskiej w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo.

2. Operator obowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego przejazdu środkami transportu zbiorowego, profesjonalnej obsługi, a także utrzymania autobusów we właściwym stanie technicznym i estetycznym.

§ 6. 1. Autobusy operatora eksploatowane w komunikacji miejskiej powinny w szczególności zawierać oznaczenia: logo operatora, indywidualny numer taborowy, piktogram o wyposażeniu w monitoring, piktogramy informujące o miejscu: dla wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, osoby niepełnosprawnej, osoby z dzieckiem na ręku oraz numeru i kierunku linii.

2. Operator umieszcza w autobusach w widocznym miejscu informację dla pasażerów dotyczącą taryfy, opłat dodatkowych, wyciąg z regulaminu przewozów i przepisów porządkowych oraz uprawnieniach
do korzystania z ulg i bezpłatnych przejazdów.

§ 7. 1. Operator zamieszcza na przystankach rozkłady jazdy obsługiwanych linii zatrzymujących
się na danym przystanku oraz zapewnia kursowanie taboru autobusowego zgodnie z tymi rozkładami. Ponadto operator zapewnia dostępność rozkładu jazdy na stronie internetowej www.mpk.siedlce.pl.

2. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw bądź opóźnień w ruchu autobusów
lub zmiany kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, zatorami drogowymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami w organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej czy zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego.

§ 8. Operator zobowiązany jest do utrzymania w sprawności technicznej kasowniki umożliwiające kasowanie (rejestrowanie) i zakup biletów oraz system monitoringu wizyjnego zainstalowany w autobusach.

§ 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec pasażerów za szkody spowodowane:

1)jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,

2)konsumpcją artykułów spożywczych podczas jazdy,

3)przebywaniem pasażera na łyżworolkach lub wrotkach itp. podczas jazdy,

4)przebywaniem na stopniach autobusu podczas jazdy,

5)opieraniem się o drzwi podczas jazdy.

§ 10. 1. Sposób postępowania z osobami zagrażającymi bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusie, uciążliwymi dla współpasażerów lub nie stosującymi się do poleceń kierowcy autobusu lub osób kontrolujących określa uchwała Nr L II/520/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Siedlce.

2. W przypadku zachowania pasażera lub grupy pasażerów w sposób naruszający porządek publiczny lub bezpieczeństwo pozostałych pasażerów, kierowca autobusu jest między innymi:

1)zobowiązany do wezwania pasażera lub grupy pasażerów do zaprzestania naruszania porządku lub bezpieczeństwa,

2)uprawniony do wydawania poleceń pasażerom naruszającym porządek lub bezpieczeństwo do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku,

3)zobowiązany do wezwania Policji lub Straży Miejskiej,

4)uprawniony do zatrzymania autobusu i niekontynuowania jazdy do momentu przyjazdu Policji lub Straży Miejskiej.

§ 11. Jeżeli pasażer bez uzasadnionej przyczyny spowoduje zatrzymanie lub zmianę trasy autobusu, zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową zgodnie z taryfą opłat dodatkowych.

Prawa i obowiązki pasażera

§ 12. 1. Pasażer korzystający z biletu papierowego: jednorazowego, przesiadkowego lub dobowego,
ma obowiązek niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet w kasowniku zamontowanym wewnątrz pojazdu, sprawdzić czy znak skasowania na bilecie jest czytelny i zachować bilet na czas trwania podróży. Pasażer zamierzający nabyć bilet papierowy u kierowcy powinien wejść do autobusu pierwszymi drzwiami – bilet zakupiony u kierowcy w postaci wydruku z kasy fiskalnej nie podlega kasowaniu.

2.Pasażer korzystający z biletu elektronicznego z (elektronicznej portmonetki), ma obowiązek niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet poprzez zbliżenie do kasownika doładowanej Siedleckiej Karty Miejskiej. Potwierdzenie skasowania (rejestracji) przejazdu wyświetli się na wyświetlaczu kasownika oraz będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

3.Pasażer korzystający z imiennego biletu elektronicznego okresowego (na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania) jest uprawniony do przejazdu, po zarejestrowaniu przejazdu bezpośrednio po wejściu do autobusu, poprzez zbliżenie do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej. Potwierdzenie wyświetli się na wyświetlaczu kasownika oraz będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Czynność tą pasażer obowiązany jest wykonać tylko przy pierwszym wejściu do autobusu rozpoczynającym nowy (kolejny) miesiąc lub kolejne 30 dni.

4.Pasażer korzystający z biletu elektronicznego, a uprawniony do przejazdów z biletem ze zniżką 100%, ma obowiązek każdorazowo, niezwłocznie po wejściu do autobusu skasować bilet (zarejestrować przejazd) poprzez zbliżenie do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej. Potwierdzenie skasowania (rejestracji) przejazdu wyświetli się na wyświetlaczu kasownika oraz będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym.

5.Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3, dotyczy odpowiednio osób korzystających z elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

6.Pasażer korzystający z jednorazowego biletu elektronicznego opłaconego bankową kartą płatniczą lub przy pomocy urządzeń mobilnych, bezpośrednio po wejściu do autobusu jest zobowiązany do zakupu biletu w oznaczonym kasowniku wyposażonym w terminal płatniczy. Kasownik, o którym mowa, nie wydaje paragonu potwierdzającego zakup biletu. Operacja zakupu jest widoczna (zarejestrowana) dla pasażera na jego wyciągu bankowym. Kasowanie jednorazowego biletu elektronicznego odbywa się przez jego zakup.

7.Pasażer korzystający z jednorazowego biletu elektronicznego opłaconego bankową kartą płatniczą lub przy pomocy urządzeń mobilnych, może zakupić bilety jednorazowe także dla innych osób.

8.Pasażer korzystający z jednorazowego biletu elektronicznego zakupionego w aplikacji MPay za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego, bezpośrednio po wejściu do autobusu jest zobowiązany do zakupu biletu za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego w aplikacji MPay. Operacja zakupu jest widoczna (zarejestrowana) dla pasażera na jego telefonie lub urządzeniu mobilnym. Kasowanie takiego biletu odbywa się poprzez jego zakup. Pasażer korzystający z jednorazowego biletu elektronicznego zakupionego w aplikacji MPay za pomocą telefonu tub innego urządzenia mobilnego, może zakupić bilety jednorazowe także dla innych osób.

 § 13. Pasażerowie podczas kontroli dokumentów przewozu przez osoby uprawnione do ich kontroli są zobowiązani okazać:

1)bilet papierowy z tym, że w przypadku biletu ulgowego lub biletu ze zniżką 100% także dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub ze zniżką 100% wraz z dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość lub,

2)imienny bilet elektroniczny w postaci Siedleckiej Karty Miejskiej wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego lub,

3)bilet elektroniczny na okaziciela w postaci Siedleckiej Karty Miejskiej z tym, w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego,

4)elektroniczną legitymację studencką (ELS), posiadającą właściwości Siedleckiej Karty Miejskiej, będącą nośnikiem elektronicznego biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki.

5)kartę płatniczą  urządzenie   mobilne   w celu  odczytania   informacji   o dokonanych   transakcjach w autobusie (kontroler nie ma dostępu do innych transakcji dokonywanych na karcie płatniczej), w tym, że w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego. W trakcie kontroli zbliżeniowa karta płatnicza lub urządzenie mobilne jest wyłącznie identyfikatorem transakcji dokonywanej w autobusie, kontroler otrzymuje z systemu wyłącznie informacje dotyczące zakupionego biletu oraz biletu (biletów) zakupionych dla innych osób.

6)telefon lub inne urządzenie mobilne z otwartą aplikacją MPay w celu odczytania (sprawdzenia) informacji o dokonanej transakcji zakupu biletu z tym, że w przypadku korzystania z przejazdu ulgowego wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi oraz dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości podróżnego.

§ 14. Podczas wsiadania do autobusu, przebywania w nim i wysiadania pasażer ma obowiązek stosować się w szczególności do:

1)przepisów uchwały Nr L II/520/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Siedlce,

2)poleceń i komunikatów porządkowych wydawanych przez kierowcę autobusu,

3)napisów i piktogramów o charakterze porządkowym, które umieszczone wewnątrz i na zewnątrz autobusu.

§ 15. Wsiadanie   do   autobusu   i wysiadanie   z niego   dozwolone   jest   wyłącznie   na   odpowiednio oznakowanych przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

§ 16. 1. Na przystankach początkowych pasażer może wsiąść do pojazdu wyłącznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy oraz po zakończeniu przerwy przysługującej kierowcy
na posiłek.

2. Kierowca autobusu, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy (z wyjątkiem przerw technicznych lub przerw ustawowych), obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku
dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcie miejsca w pojeździe.

§ 17. 1. Pasażer ma prawo wsiadać i wysiadać z autobusu wszystkimi drzwiami, z wyjątkiem autobusów, w których w drzwiach przednich z przyczyn technicznych nie można zapewnić swobodnego przejścia pasażerów w obie strony. Przednie drzwi w tych autobusach przeznaczone wyłącznie do wsiadania.

2. W przypadku autobusu wyposażonego w tak zwany „przyklęk”, ułatwiający wsiadanie i wysiadanie, osoby niepełnosprawne (w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich) oraz osoby z wózkami dziecięcymi mogą skorzystać z tej funkcji pod warunkiem, że przed podjechaniem pojazdu na przystanek oczekują w widocznym miejscu i zasygnalizują zamiar odbycia podróży, albo przed opuszczeniem pojazdu poinformują o swoim zamiarze prowadzącego pojazd.

Zasady dotyczące przewozu bagażu

§ 18. 1. Przewóz bagażu oraz przewóz zwierząt nie podlega opłacie.

2.Szczegółowe zasady przewozu bagażu i zwierząt oraz związane z tym obowiązki określa uchwała Rady Miasta Siedlce Nr L II/520/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Siedlce.

3.Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, na pasażera może być nałożona opłata dodatkowa określona w § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w § 2 pkt 10 niniejszego regulaminu.

§ 19. Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w środkach transportu publicznego normują przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908). 

Informacja o komunikacji miejskiej

§ 20. Operator zapewnia informację o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej, w szczególności:

1)na przystankach autobusowych - w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy linii zatrzymujących się na danym przystanku,

2)wewnątrz autobusów - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, opłat dodatkowych, wyciągu z regulaminu przewozów, przepisów porządkowych,

3)informację telefoniczną (25 632 42 72) w zakresie dotyczącym taryfy opłat, rozkładów jazdy, regulaminu przewozów, przepisów porządkowych, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań,

4)w Centrum Obsługi Klienta operatora /tel. 25 632 22 91/ - w zakresie dotyczącym taryfy opłat, regulaminu przewozów, przepisów porządkowych, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, sposobu składania skarg i odwołań oraz całości problematyki dotyczącej Siedleckiej Karty Miejskiej,

5)w internecie pod adresem www.mpk.siedlce.pl – w zakresie dotyczącym rozkładu jazdy, taryfy opłat, uprawnień do ulg i zwolnień z opłat za przejazdy, komunikatów o zmianach w sieci komunikacyjnej i regulaminu przewozów, przepisów porządkowych oraz aktualnych komunikatów,

6)w mediach lokalnych – bieżące informacje o okresowych zmianach oraz inne istotne dla pasażerów.

Prawa i obowiązki prowadzącego autobus

§ 21. 1. Każdorazowe ruszenie autobusu z przystanku może być poprzedzone sygnałem odjazdu. Sygnał odjazdu może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające już wewnątrz, a wysiadające opuściły autobus.

2.Prowadzącemu autobus zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem wszystkich drzwi.

3.Kierującemu autobusem zabrania się podczas jazdy: palenia tytoniu i używania e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz wnoszenia i używania środków odurzających, substancji psychotropowych isubstancji   psychoaktywnych,   spożywania   posiłków   i napojów,   korzystania z urządzeń multimedialnych w tym urządzeń ze słuchawkami, otwierania drzwi pojazdu, prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy, prowadzenia rozmów z pasażerami poza związanymi z zakupem dokumentów przewozu czy udzieleniem informacji dotyczących rozkładu jazdy, otwierania drzwi autobusu poza przystankami komunikacyjnymi.

4.Kierowca autobusu ma obowiązek taktownie i uprzejmie udzielać informacji pasażerom o przebiegu linii komunikacyjnej lub jej nagłej zmianie oraz o miejscu wywieszenia w autobusie informacji o taryfie przewozowej, wyciągu z regulaminu przewozów i przepisów porządkowych, chyba że udzielanie tych informacji w sposób istotny mogłoby naruszyć bezpieczeństwo jazdy lub spowodować opóźnienie w realizacji rozkładu jazdy.

§ 22. 1. Kierowca autobusu zobowiązany jest do równoległego podjazdu autobusem do krawędzi przystankowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

1)stan nawierzchni zatoki przystankowej lub jezdni uniemożliwia taki podjazd,

2)zatoka przystankowa blokowana jest przez inny pojazd,

3)osoby oczekujące na przystanku stoją zbyt blisko krawędzi, tak że podjazd autobusu groziłby uderzeniem któregoś z pasażerów elementem nadwozia autobusu.

2.W przypadku autobusu niskopodłogowego wyposażonego w rampę, kierowca autobusu zobowiązany jest do udzielenia pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, na ich żądanie.

3.W przypadku zamiaru skorzystania z przejazdu przez osobę niewidomą lub słabowidzącą, poruszającą się za pomocą białej laski lub psa przewodnika, kierowca autobusu zobowiązany jest do otwarcia wszystkich drzwi autobusu.

Rozdział 3.

Zasady korzystania z biletów 

§ 23. Umowę przewozu zawiera się poprzez spełnienie jednego z następujących warunków dostępu
do autobusu:

1)zajęcie miejsca w autobusie i skasowanie biletu papierowego: jednorazowego, jednorazowego przesiadkowego lub dobowego, bądź nabycie go u kierowcy, zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulg lub,

2)zajęcie miejsca w autobusie i skasowanie biletu elektronicznego (elektronicznej portmonetki), poprzez zbliżenie do kasownika doładowanej Siedleckiej Karty Miejskiej lub Siedleckiej Karty Miejskiej uprawniającej do przejazdów ze zniżką 100% lub,

3)zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie biletu elektronicznego okresowego (na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania) skasowanego poprzez zbliżenie do kasownika Siedleckiej Karty Miejskiej po wejściu do autobusu, obowiązkowo tylko przy pierwszym wejściu do  autobusu rozpoczynającym nowy (kolejny) miesiąc lub kolejne 30 dni, lub,

4)zajęcie miejsca w autobusie i posiadanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), jako nośnika biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki oraz skasowanie biletu okresowego tak jak w pkt. 3, bądź elektronicznej portmonetki tak jak w pkt. 2,

5)zajęcie miejsca w autobusie i zakupienie jednorazowego biletu elektronicznego za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulg.

5a)zajęcie miejsca w autobusie i zakupienie jednorazowego biletu elektronicznego za pomocą telefonu tub innego urządzenia mobilnego w aplikacji MPay, zgodnie z obowiązująca taryfą oraz posiadanymi uprawnieniami do ulgi,

6)posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego oraz dokumentu identyfikującego pasażera, który należy okazać w czasie kontroli.

 

§ 24. 1. Kategorie osób uprawnionych do przejazdów ulgowych określa uchwała Rady Miasta Siedlce, o której mowa w § 2 pkt 6 niniejszego regulaminu.

2.Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na całym obszarze objętym usługami przewozowymi operatora wynikają także z ustaw szczegółowych o charakterze powszechnie obowiązującym.

3.Do przejazdów bezpłatnych, o których mowa w ust. 2, uprawnieni w szczególności: posłowie i senatorowie, inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa, inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczanemu do I grupy inwalidztwa oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

4.Do przejazdów ulgowych (50%), o których mowa w ust. 2, uprawnieni są: kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, studenci, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz weterani poszkodowani.

§ 25. 1. Na obszarze objętym usługami przewozowymi operatora obowiązują wyłącznie bilety, o których mowa w załączniku do uchwały Rady Miasta Siedlce, o której mowa w § 2 pkt 6 niniejszego regulaminu.

2. Pasażer ma prawo łączenia nominałów biletów jednorazowych, przy czym łączna wartość łączonych biletów powinna być nie mniejsza niż obowiązująca opłata za przejazd, właściwa dla pasażera i danej strefy.

§ 26. 1. Bilety:

1)bilety papierowe uprawniające do przewozu jednej osoby: jednorazowe, jednorazowe przesiadkowe oraz dobowe I strefy ważne w granicach administracyjnych Miasta Siedlce,

2)bilety papierowe uprawniające do przewozu jednej osoby jednorazowe oraz dobowe II strefy, ważne są w II strefie i w granicach administracyjnych miasta Siedlce,

3)bilety papierowe uprawniające do przewozu jednej osoby jednorazowe oraz dobowe III strefy, ważne są w III i II strefie oraz w granicach administracyjnych miasta Siedlce,

4)bilety jednorazowe uprawniające do przewozu jednej osoby w strefie II i III. ważne wyłącznie w tych strefach.

2.Imienny bilet elektroniczny okresowy to bilet na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania o nielimitowanej liczbie przejazdów, przy czym:

1)bilet okresowy I strefy ważny jest w granicach administracyjnych miasta,

2)bilet okresowy II strefy ważny jest w II strefie oraz w granicach administracyjnych miasta,

3)bilet okresowy III strefy ważny jest w III i II strefie oraz w granicach administracyjnych miasta.

3.Legitymacja studencka (ELS), jako nośnik biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki służy do wnoszenia opłat za przejazdy autobusami na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.

4.Jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego, uprawnia do przejazdów autobusami na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.

5.Jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego w aplikacji MPay, uprawnia do przejazdów na całym obszarze objętym usługami przewozowymi MPK Siedlce, według obowiązującej taryfy opłat.

§ 27. 1. Zwrotowi nie podlegają bilety papierowe oraz elektroniczna portmonetka na okaziciela.

2.Z biletu okresowego imiennego zrezygnować można najpóźniej do 5 – tego dnia włącznie, licząc od początkowej daty jego obowiązywania.

3.Jeżeli rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem okresu ważności biletu, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca otrzyma zwrot kwoty stanowiącej równowartość ceny biletu, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości nominalnej biletu, a z karty usuwa się informacje o anulowanym zakodowanym kontrakcie.

4.Jeżeli rezygnacja nastąpi najpóźniej do 5 – tego dnia włącznie licząc od początkowej daty obowiązywania biletu, o którym mowa w ust. 2, zwracana jest równowartość jego ceny nominalnej pomniejszonej proporcjonalnie do okresu wykorzystania liczonego włącznie z dniem rezygnacji, pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wartości nominalnej biletu, a z karty usuwa się informacje o anulowanym zakodowanym kontrakcie.

5.Oświadczenie o rezygnacji, o której mowa w ust. 2, może złożyć wyłącznie właściciel biletu,zaś          w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o rezygnacji może złożyć i odebrać zwracaną należność wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.

6.Utratę Siedleckiej Miejskiej   imiennej (zagubienie, kradzież, zniszczenie) należy   zgłosić
w Centrum Obsługi Klienta. Utracona karta zostaje zablokowana, a pasażer otrzymuje nową kartę. Opłata manipulacyjna za odtworzenie zakodowanych na karcie danych wynosi 10 zł. Środki zakodowane na utraconej karcie odtwarzane są według salda karty z następnego dnia po zgłoszeniu jej utraty.

7.Z imiennej elektronicznej portmonetki zrezygnować można w każdym czasie. Po złożeniu rezygnacji operator unieważnia ze skutkiem na dzień jej złożenia i zwraca niewykorzystane środki pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% tych środków.

8.Oświadczenie o rezygnacji, o której mowa w ust. 7, może złożyć wyłącznie właściciel elektronicznej portmonetki. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o rezygnacji składa rodzic lub opiekun prawny, który odbiera niewykorzystane środki pomniejszone o opłatę manipulacyjną.

Rozdział 4.

Siedlecka Karta Miejska, Bankowe Karty Płatnicze, Urządzenia Mobilne, MPay

 

§ 28. 1. Jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony w oznakowanych autobusach na kasowniku z terminalem płatniczym za pomocą bankowej karty płatniczej lub urządzenia mobilnego, za korzystanie z usług przewozowych świadczonych przez operatora. Jest to uprawnienie do przejazdu w postaci zapisu elektronicznego przechowywanego w postaci cyfrowej odpowiednio zabezpieczonej. Bilet ten nie jest przechowywany na bankowej karcie płatniczej ani urządzeniu mobilnym – te urządzenia (karta lub urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacja płatniczą) służą jedynie do wygenerowania tego biletu.

1a. Jednorazowy bilet elektroniczny zakupiony za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego w aplikacji MPay, za korzystanie z usług przewozowych świadczonych przez operatora to uprawnienie do przejazdu w postaci zapisu w telefonie.

2.Skasowanie elektronicznej portmonetki i biletu okresowego polega na przyłożeniu Siedleckiej Karty Miejskiej do kasownika przy wejściu do autobusu, zaś wyrejestrowanie elektronicznej portmonetki polega na przyłożeniu karty do panela kasownika przy wyjściu z autobusu. Kasownik pobiera z karty odpowiednio: opłatę normalną lub ulgową w przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki lub rejestruje tylko przejazd w przypadku korzystania z biletu okresowego.

3.Kodowanie to elektroniczne zapisanie na Siedleckiej Karcie Miejskiej kontraktu biletu okresowego lub doładowania elektronicznej portmonetki przez terminal kodujący.

4.Blokada karty to blokada dostępu do posiadanych na Siedleckiej Karcie Miejskiej kontraktów okresowych oraz środków w elektronicznej portmonetce, przeprowadzana przez operatora w przypadku zgłoszenia przez użytkownika jej utraty.

5.Punkty obsługi klienta to punkty wyposażone w terminale kodujące, prowadzące sprzedaż kontraktów lub doładowań elektronicznej portmonetki.

6.Centrum obsługi klienta mieści się w siedzibie operatora przy ul. Starzyńskiego 20 - przyjmuje wnioski i wydaje Siedlecką Kartę Miejską oraz prowadzi obsługę reklamacji.

Składanie wniosku i wydawanie Siedleckiej Karty Miejskiej

§ 29. 1. Siedlecka Karta Miejska jest własnością operatora i może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane, a wydanie jej jest nieodpłatne, zaś karta na okaziciela jest własnością pasażera i wydawana jest odpłatnie.

2.Użytkownik może posługiwać się tylko jedną kartą imienną (nie dotyczy pasażerów uprawnionych do przejazdów z opiekunem, którzy otrzymają drugą kartę dla opiekuna).

3.Wniosek o wydanie Siedleckiej Karty Miejskiej złożyć można w Centrum Obsługi Klienta MPK Siedlce, przy ul. Starzyńskiego 20, w formie pisemnej lub elektronicznej, w godzinach urzędowania. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez operatora chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4.Za osobę małoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera rodzic lub opiekun prawny dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 13 lat dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej.

5.Siedlecką Kartę Miejską odbiera się osobiście w Centrum Obsługi Klienta lub w Punktach Obsługi Klienta (karta bez wprowadzonej ulgi). Jest to karta aktywna z kontraktem biletu okresowego o wartości zgodnej z cennikiem opłat lub minimalną wpłatą 10 zł – na elektroniczną portmonetkę. Informacje udzielane
pod nr telefonu (25 632 22 91).

6.Każdorazową zmianę danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz przedłużenie ważności prawa do ulgi, wnioskodawca zgłasza w Centrum Obsługi Klienta celem uaktualnienia informacji zapisanych na karcie. Aktualizacja dokonywana jest po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dowodu tożsamości i Siedleckiej Karty Miejskiej. Aktualizacja wewnątrzsystemowa jest bezpłatna.

7.Siedlecka Karta Miejska na okaziciela nie jest personalizowana, może być używana przez wielu użytkowników i nie wymaga złożenia wniosku o jej wydanie. Wydawana jest w Centrum Obsługi Klienta operatora za cenę 10 zł brutto. W momencie zakupu karta na okaziciela powinna zostać załadowana.

8.Siedlecka Karta Miejska na okaziciela nie podlega reklamacji z wyłączeniem reklamacji dot. wady technicznej. Podstawą reklamacji jest okazanie paragonu potwierdzającego zakup karty.

Zasady doładowywania Siedleckiej Karty Miejskiej 

§ 30. 1. Imienna Siedlecka Karta Miejska może być równocześnie nośnikiem biletu okresowego jak i elektronicznej portmonetki, natomiast Siedlecka Karta Miejska na okaziciela może być nośnikiem wyłącznie elektronicznej portmonetki.

2.Doładowywanie odbywa się w Punktach Obsługi Klienta lub w Centrum Obsługi Klienta. Na stronie internetowej www.mpk.siedlce.pl znajdują się adresy punktów, w których można doładować kartę.

3.Imienna karta zostaje zakodowana w Centrum Obsługi Klienta jako bilet normalny, lub ulgowy zgodnie z przysługującym uprawnieniem. Do czasu wygaśnięcia uprawnienia do ulgi (uprawnienie przedstawia pasażer do wglądu wraz z wnioskiem o wydanie karty) pasażer nie musi potwierdzać ponownie tego prawa, podczas kolejnych doładowań.

4.Każdorazowo po przeprowadzeniu kodowania kontraktu okresowego lub elektronicznej portmonetki wydawany jest paragon, który jest podstawą składania ewentualnych reklamacji.

Zasady użytkowania Siedleckiej Karty Miejskiej, Bankowych Kart Płatniczych, Urządzeń Mobilnych, MPay 

§ 31. 1. Posiadacz Siedleckiej Karty Miejskiej zobowiązany jest skasować bilet w chwili wejścia
do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku elektronicznym. Czynność jest obowiązkowa przy każdym przejeździe dla posiadaczy elektronicznej portmonetki (imiennej i na okaziciela) oraz dla pasażerów posiadających Siedlecka Kartę Miejską uprawniającą do przejazdów ze zniżka 100%. Posiadacz biletu okresowego (na określony miesiąc lub na okres 30 dni z określonymi datami obowiązywania) czynność tę obowiązany jest wykonać tylko przy pierwszym wejściu do autobusu rozpoczynającym nowy (kolejny) miesiąc lub kolejne 30 dni.

2.Czynność kasowania karty (zarejestrowania w autobusie) zakodowana zostaje w systemie. W przypadku kontroli rewizorskiej brak informacji o kasowaniu będzie skutkował wystawieniem wezwania do zapłaty za przejazd bez ważnego biletu.

3.Bilet okresowy ma nielimitowaną ilość przejazdów, oznacza to, że pasażer w okresie czasowym, na który obowiązuje bilet może korzystać z autobusów operatora w sposób nieograniczony.

4.Przy zarejestrowaniu elektronicznej portmonetki (kasowaniu biletu z elektronicznej portmonetki) pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat i przysługującą ulgą. Aby zarejestrować elektroniczną portmonetkę, na karcie musi znajdować się kwota powyżej 0 zł. W przypadku, gdy ilość środków na karcie jest mniejsza niż wartość opłaty za przejazd informacja o brakującej kwocie zostanie zapisana w systemie a brakująca kwota pobrana zostanie automatycznie podczas kolejnego doładowania karty.

5.Kasując przejazd ze środków elektronicznej portmonetki pobrana zostanie opłata jak za jazdę do końca trasy autobusu. W przypadku linii wyjazdowych do stref podmiejskich będzie to opłata wyższa od obowiązującej w granicach administracyjnych miasta Siedlce. Aby odzyskać nadpłaconą kwotę należy dokonać wylogowania się, czyli ponownego skasowania karty podczas wychodzenia na przystanku docelowym. W momencie zbliżenia karty do kasownika podczas wychodzenia z autobusu różnica w cenie biletu stref zostanie zwrócona a informacja o tym wyświetlona zostanie na kasowniku.

6.Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak długo przyłożona jest do niego karta.

7.Poprawność przeprowadzanego rejestrowania lub przyłożenia do kasownika karty z ważnym kontraktem potwierdzana jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym oraz chwilowym zaświeceniem się diody na panelu kasownika.

8.Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika powoduje wyświetlenie komunikatu "Sprawdź operację". Należy wtedy wcisnąć przycisk "S" na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego kartę, aby sprawdzić, czy operacja została przyjęta przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć.

9.Zaświecenie diody na kasowniku oraz potrójny sygnał dźwiękowy oznaczają informację o błędach, brak środków w elektronicznej portmonetce lub też blokadę karty. W takim przypadku pasażer jest zobowiązany do zakupu jednorazowego biletu papierowego u kierowcy.

10.Termin ważności posiadanych kontraktów oraz saldo elektronicznej portmonetki można sprawdzić wciskając przycisk "S" i zbliżając kartę do czytnika kasownika. Informacje o zawartości karty wyświetlane są sekwencyjnie.

11.W przypadku awarii lub podmiany autobusu na trasie nie należy wyrejestrowywać karty przed opuszczeniem podmienianego autobusu ani zarejestrować karty w podmienionym pojeździe.

12.Zakupu biletu bankową kartą płatniczą lub urządzeniem mobilnym należy dokonać bezpośrednio po wejściu do autobusu poprzez wykonanie następujących czynności:

1)wybranie na ekranie dotykowym kasownika przycisku „Płatność zbliżeniowa kartą płatniczą”,

2)wybór rodzaju i ilości biletów oraz akceptacja dokonanego wyboru i kwoty do zapłaty,

3)zbliżenie karty płatniczej do kasownika w celu pobrania opłaty.

Po dokonaniu powyższych czynności na wyświetlaczu pojawi się komunikat z informacją o realizacji i wyniku transakcji, tj.:

1)poprawne dokonanie transakcji potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu „Transakcja zrealizowana pomyślnie. Dziękujemy” oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

2)odrzucenie transakcji potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu „Transakcja odrzucona Spróbuj ponownie” i komunikatem sugerującym „lub kup bilet u kierowcy” oraz potrójnym sygnałem dźwiękowym.

W przypadku odrzucenia transakcji należy skasować bilet na innym nośniku lub kupić bilet u kierowcy.

13. Zakupu jednorazowego biletu elektronicznego za pomocą telefonu lub innego urządzenia mobilnego w aplikacji MPay należy dokonać bezpośrednio po wejściu do autobusu poprzez wykonanie następujących czynności: wybranie aplikacji, miasta, komunikacji, rodzaju biletu numeru linii i numeru autobusowego. Zakup biletu w aplikacji potwierdza pulsujące logo MPK.

 Zasady kontroli Siedleckiej Karty Miejskiej i jednorazowych biletów elektronicznych, MPay

§ 32. 1. Pasażer podczas kontroli zbliża kartę do czytnika kontrolerskiego w sposób umożliwiający odczytanie zawartości karty. Na żądanie kontrolera pasażer okazuje dokument tożsamości potwierdzający prawo do użytkowania karty, nie dotyczy to studentów korzystających z elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki.

2.W przypadku stwierdzenia braku zarejestrowania przejazdu (skasowania biletu), blokady karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania karty, kontroler ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do operatora celem wyjaśnienia. Na pasażera nakłada się opłatę dodatkową, zgodnie z obowiązującą u operatora taryfą.

3.Pasażer podczas kontroli jest zobowiązany udostępnić bankową kartę płatniczą lub urządzenie mobilne kontrolerom wyposażonym w sprawdzarkę, w celu odczytania informacji o dokonanych transakcjach w autobusie (kontroler nie ma dostępu do innych transakcji dokonywanych na karcie płatniczej). W przypadku urządzeń mobilnych pasażer zobowiązany jest udostępnić kontrolerom urządzenie z zainstalowaną aplikacją potwierdzającą uiszczenie opłaty za przejazd. W trakcie kontroli zbliżeniowa karta płatnicza lub urządzenie mobilne jest wyłącznie identyfikatorem transakcji dokonanej w autobusie, kontroler otrzymuje z systemu wyłącznie informacje dotyczące zakupionego biletu.

4.Pasażer podczas kontroli jest zobowiązany udostępnić telefon lub inne urządzenie mobilne
z otwarta aplikacją MPay w celu odczytania informacji o zakupionym bilecie.

Zasady reklamacji, anulowania oraz zwrotu środków z elekrtonicznej portmonetki lub kart płatniczych, MPay

§ 33. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Siedleckiej Karty Miejskiej i jednorazowego biletu elektronicznego opłaconego bankową kartą płatniczą lub przy pomocy urządzeń mobilnych oraz telefonem lub innym urządzeniem mobilnym w aplikacji MPay można składać w Centrum Obsługi Klienta Operatora, ul. Starzyńskiego 20. SKM - kartę z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie. MPK nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia bankowe wprowadzone przez emitenta karty płatniczej lub aplikacji MPay na urządzeniu mobilnym i w związku z tym brak możliwości zakupu biletu.

Zasady właściwego posługiwania się Siedlecką Kartą Miejską 

§ 34. 1. Siedleckiej Karty Miejskiej nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkując, obcinając).

2.Siedleckiej Karty Miejskiej nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.

3.Siedlecką Kartę Miejską można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. z kartami płatniczymi).

Rozdział 5.

Kontrola biletowa 

§ 35. 1. Podstawę prawną prowadzenia kontroli dokumentu przewozu osób lub bagażu (biletów) stanowi art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8).

2.Do prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym uprawnione są osoby fizyczne upoważnione przez operatora lub osoby prawne, z którymi operator zawarł stosowną umowę lub upoważnieni pracownicy operatora.

3.Osoby uprawnione do kontroli biletów muszą posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu oraz okazywać go w sposób czytelny dla pasażera.

4.Identyfikator, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać w szczególności: nazwę operatora, zdjęcie kontrolującego, numer identyfikacyjny, zakres upoważnienia oraz okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

§ 36. 1. Kontrola powinna być przeprowadzana w zespołach przynajmniej dwuosobowych. Osoby kontrolujące mogą rozpocząć kontrolę, co do zasady, gdy autobus ruszył z przystanku, a pasażerowie, którzy weszli do autobusu, skończyli kasować bilety lub nie wykazują takiego zamiaru.

2.Dopuszcza się kontrolę w czasie postoju autobusu na przystanku podczas wysiadania pasażerów.

3.Kontrola rozpoczyna się po uprzednim głośnym jej ogłoszeniu i zablokowaniu kasowników przez kierowcę autobusu lub poprzez kontrolę pojedynczych osób, gdy kontroler informując o kontroli zwraca się bezpośrednio do pasażera z prośbą o okazanie biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bez konieczności blokowania kasowników.

4.Dopuszcza się możliwość ponownej kontroli w tym samym autobusie, obejmującej część pasażerów, zwłaszcza tych, którzy wsiedli do autobusu po zakończeniu kontroli poprzedniej.

5.Kontroler, co do zasady wykonuje czynności kontrolne w pojeździe. Dopuszcza się możliwość wystawienia wezwania do zapłaty poza pojazdem na przystanku, w miejscu bezpiecznym dla kontrolera, na wyraźne żądanie kontrolowanego pasażera, pod warunkiem, że pasażer ten udostępnił kontrolerowi dokument tożsamości, jego zachowanie nie ma znamion agresji i nie spowoduje to dezorganizacji pracy zespołu kontrolującego.

6.W przypadku kontroli w autobusach na przystankach końcowych zespół kontrolujący może wydać polecenia zablokowania kasowników oraz ogłosić kontrolę. Pasażerowie wychodzą wskazanymi przez kontrolerów drzwiami okazując bilety.

7.Podczas przeprowadzania kontroli osoby kontrolujące zobowiązane zachowywać się w sposób kulturalny, spokojny i uprzejmy w stosunku do pasażerów oraz stosować przyjęte formy grzecznościowe. Zabrania się osobom kontrolującym, niezależnie od okoliczności kontroli, zwracać się do pasażerów podniesionym tonem lub przyjmować lekceważącą postawę.

§ 37. 1. Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany umożliwić osobie kontrolującej szczegółowe obejrzenie biletu.

2.Pasażer mający prawo do korzystania z przejazdów bezpłatnych bądź ulgowych, obowiązany jest do posiadania i okazywania wraz z papierowym biletem kontrolerowi, dokumentów uprawniających go do korzystania z tych uprawnień.

3.Kontrola ważności biletów papierowych jednorazowych przeznaczonych do kasowania polega
na porównaniu wydruku kasownika na bilecie pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym.

4.Sposób kontroli ważności elektronicznych imiennych biletów okresowych oraz kontroli ważności elektronicznych biletów jednorazowych (elektroniczna portmonetka) został przedstawiony w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

5.Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany okazać kartę płatniczą lub urządzenie mobilne w celu odczytania informacji o dokonanych transakcjach w autobusie. Sprawdzenie takiego biletu odbywa się z wykorzystaniem sprawdzarki wyposażonej w terminal płatniczy z dedykowaną aplikacją zintegrowana z systemem biletowym. Sprawdzarka wyświetli informację o poprawności zakupu biletu lub jego braku.

6.Podczas kontroli pasażer jest zobowiązany okazać telefon lub inne urządzenie mobilne z otwartą aplikacją MPay w celu odczytania (sprawdzenia) posiadanego biletu.

§ 38. 1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu, kontroler jest upoważniony do pobrania właściwej należności za przewóz i opłaty dodatkowej albo wystawia wezwanie do zapłaty.

2.W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa - po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej – podlegają zwrotowi a w przypadku wezwania do zapłaty umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

3.W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się ust. 2 zdanie drugie.

4.Pobranie wymaganej opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej albo wystawienie wezwania do zapłaty, o których mowa w ust. 1, stanowi dokument przewozu i uprawnia do kontynuowania przejazdu tym samym pojazdem, w czasie trwania danego kursu.

5.Wysokość opłat dodatkowych określa uchwała Rady Miasta Siedlce, o której mowa w § 2 pkt 10 niniejszego regulaminu.

6.Na wezwaniu do zapłaty kontroler wpisuje swój numer służbowy, datę, godzinę, numer linii, dokładne miejsce rozpoczęcia kontroli (nazwa przystanku), wysokość opłaty za przejazd i opłaty dodatkowej, powód wystawienia oraz numer biletu, jeżeli pasażer bilet okazał.

7.Dane wpisane przez kontrolera, pasażer potwierdza własnoręcznym podpisem na wystawionym wezwaniu do zapłaty.

8.Jeden egzemplarz (oryginał) wezwania do zapłaty otrzymuje pasażer.

9.Druk wezwania do zapłaty należy wypełnić w sposób czytelny, wyraźny i niebudzący wątpliwości

co do nazwisk i imion oraz adresu zamieszkania i ewentualnych innych informacji. Ponadto, o ile
z przedstawionego do okazania dokumentu kontroler uzyska informację na temat numeru PESEL,
to obowiązkowo należy go wpisać́ w odpowiednią rubrykę na druku.

10.W przypadku wątpliwości co do ważności biletu, kontroler ma prawo do zrobienia zdjęcia lub spisania numeru seryjnego biletu na oryginale i kopii wezwania do zapłaty oraz zwrócić go właścicielowi, chyba że poweźmie uzasadnione podejrzenie ze bilet albo dokument uprawniający do bezpłatnych czy ulgowych przejazdów jest podrobiony lub przerobiony.

11.W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu ulgowego jest podrobiony lub przerobiony kontroler ma prawo go zatrzymać za pokwitowaniem. Zatrzymane bilety i dokumenty przekazywane do siedziby operatora, celem uruchomienia dalszego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.Pobranie przez osobę upoważnioną do kontroli opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej w gotówce może nastąpić wyłącznie od pasażerów, którzy ukończyli 13 rok życia. Kontroler biletów przekazuje takiemu pasażerowi jeden egzemplarz wezwania do zapłaty.

13.Wysokość opłaty dodatkowej, ulega obniżeniu o 30% w razie jej natychmiastowego uiszczenia lub  w terminie 7 dni od daty jej nałożenia.14.Jeżeli pasażer nie ukończył 13 roku życia nie pobiera się od niego w trakcie kontroli opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej. Kontroler biletów przekazuje takiemu pasażerowi 1 egzemplarz (oryginał) wezwania
do zapłaty.

15.Kontroler ma prawo do dokonywania szczegółowych oględzin biletu i dokumentu upoważniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów a także dokumentów tożsamości.

16.Za dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości pasażera uznaje się wyłącznie dokumenty ze zdjęciem, numerem PESEL lub datą urodzenia, a także inne wiarygodne dokumenty, na podstawie których w sposób jednoznaczny można stwierdzić tożsamość pasażera, wystawione przez ustawowo uprawnione do tego celu organy.

17.W razie odmowy okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera, osoba uprawniona do kontroli ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza policji i innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego, a do czasu ich przybycia pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę przez niego upoważnioną.

18.Na każde żądanie pasażera kontroler jest obowiązany umożliwić mu spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformowanie o miejscu i terminach składania reklamacji i zażaleń.

19.Kontroler nie ma prawa do wydawania poleceń prowadzącemu autobus z wyjątkiem zwrócenia się o blokadę kasowników.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 39. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można składać osobiście w siedzibie operatora, 08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

2.Skargi i wnioski pisemne należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo złożyć osobiście w kancelarii operatora.

3.Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przyjęcia lub wpływu.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy;

1)ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8),

2)ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 1343),

3)uchwały Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 lipca 2015 r. poz. 6120 z późn. zm.),

4)uchwały Nr X/105/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2015 r. poz. 6121),

5)uchwały Nr L II/520/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Siedlce (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2 czerwca 2022 r. poz. 6097).