Ogłoszenie - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. przeznacza do sprzedaży autobusy komunikacji miejskiej

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o.,informuje, że przeznacza do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy komunikacji miejskiej:

 tabela autonusy

Sprzedający informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają aktualny przegląd techniczny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Wszystkie pojazdy mogą poruszać się samodzielnie.

 051 056

 Dopuszcza się oględziny pojazdów w dniach od 5 maja 2021 r. do 12 maja 2021 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.
Dodatkowe zapytania w sprawie przedmiotu sprzedaży należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 25 632 62 95.

Oferty należy składać pisemnie, do dnia 13 maja 2021 r., do godziny 10:00, osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 9), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem (25 632 62 95) lub drogą pocztową (ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce) – decyduje data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 maja 2021 r., o godz. 13:00.

Oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto dla każdego wybranego pojazdu i być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na pojedyncze pojazdy.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym każdego pojazdu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych.
Wzór formularza oferty i oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego: www.mpk.siedlce.pl.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą.
W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, Sprzedający wybierze kolejną, najkorzystniejszą pod względem ceny, ofertę.

Sprzedający informuje, że wybrany Oferent, niezwłocznie po dokonaniu odbioru pojazdu/ów, zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC dla zakupionego/ych pojazdu/ów.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w całości lub w odniesieniu do wybranego pojazdu.

Ogłoszenie sprzedaży autobusów wycofanych z eksploatacji - pdf.

Formularz ofertowy + RODO MPK w Siedlcach - pdf.

Formularz ofertowy + RODO MPK w Siedlcach - doc.

 

kartamiejska2

 
Stacja paliw MPK
ul. Starzyńskiego 20
poleca paliwa
w następujących cenach:

Benzyna Pb 95  -  6,27 zł/litr

Olej Napędowy  -  7,14 zł/litr 
               

 

ROZKŁAD JAZDY W TELEFONIE

logo 180 120 my BUS

rozkladstacja

stacja diagnostycznamyjnia

logo-program

Wyślij opinię

 bip2

Rodo logo

WFOŚiGW Solaris