MPK w Siedlcach oferuje do sprzedaży pojazdy

OGŁOSZENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce wycofuje z eksploatacji i przeznacza do sprzedaży niżej wymienione pojazdy komunikacji miejskiej:

L.P Marka i Typ Typ pojazdu Rok produkcji Przebieg
/km/
Nr ewid.
1. VW Transporter sam. cięż. do 3,5t 1993 523 280 046
2. Jelcz M081MB autobus 2001 1 017 328 059
3. MAN NL 223 autobus 2002 1 153 974 062

Sprzedający informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Pojazdy Volkswagen Transporter nr ew. 046, Jelcz M021MB nr ew. 059 mogą poruszać się samodzielnie, posiadają aktualne badania okresowe. Autobus MAN NL 223 nr ew. 062 ma uszkodzoną jednostkę napędową, nie posiada aktualnego badania okresowego.

VW 046 Jelcz 059 MAN 062

  Dopuszcza się oględziny pojazdu/ów w dniach od 29 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r., w godzinach
od 8:00 do 14:00, na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego tel. 25 632 84 36, w. 21.

Dodatkowe zapytania w sprawie przedmiotu sprzedaży należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Oferty należy składać pisemnie, do dnia 13 czerwca 2024 r., do godziny 12:00, osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 6), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), lub drogą pocztową (ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce) – decyduje data wpływu.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2024 r., o godz. 12:00.

 Oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto za pojazd i być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta.

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się złożenie oferty na jeden albo dwa albo wszystkie pojazdy.

 Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu/ów oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych.

Wzór formularza oferty i oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego: www.mpk.siedlce.pl.

 Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

 Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Pozostali oferenci o wyniku mogą zostać poinformowani na ich pisemny wniosek.

 Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu/ów lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

 Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą.

W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, Sprzedający naliczał będzie opłatę dodatkową za postój pojazdu na terenie MPK w wysokości 10,70 zł netto za każdy rozpoczęty dzień po terminie związania ofertą.

Sprzedający informuje, że wybrany Oferent, niezwłocznie po dokonaniu odbioru pojazdu/ów, zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC dla zakupionego/ych pojazdu/ów.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.Ogłoszenie wersja pdf

Załaczniki do pobrania:

Ogłoszenie PT.214.01.2024 wersja pdf.
Oferta PT.214.01.2024 wersja doc.
Załącznik nr 1 PT.214.01.2024 wersja doc.
Załącznik nr 2. PT.214.01.2024 wersja doc.