Ogłoszenie - Sprzedaż MAN NL 222

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce informuje, że przeznacza do sprzedaży wycofany z eksploatacji autobus komunikacji miejskiej:

Lp. Marka i   Typ Rok produkcji Przebieg /km/ Nr ewidencyjny
1. MAN NL 222 1999 1 234 638 53
 

Sprzedający informuje, że pojazd stanowi własność Spółki i posiada obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Pojazd może poruszać się samodzielnie.

053 - 22.02.2022  053  - 22.02.2022.

Dopuszcza się oględziny pojazdu w dniach od 23 lutego 2022 r. do 3 marca 2022 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach.


Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego,
tel. 25 632 84 36, w. 21.
Dodatkowe zapytania w sprawie przedmiotu sprzedaży należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 25 632 62 95.

Oferty należy składać pisemnie, do dnia 4 marca 2022 r., do godziny 10:00, osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 9), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem (25 632 62 95) lub drogą pocztową (ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce) – decyduje data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 marca 2022 r., o godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto za pojazd i być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych.
Wzór formularza oferty i oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego: www.mpk.siedlce.pl.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą.
W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, Sprzedający wybierze kolejną, najkorzystniejszą pod względem ceny, ofertę.

Sprzedający informuje, że wybrany Oferent, niezwłocznie po dokonaniu odbioru pojazdu, zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC dla zakupionego pojazdu.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie sprzedaży autobusów wycofanych z eksploatacji - word.
Ogłoszenie sprzedaży autobusów wycofanych z eksploatacji - pdf.
Formularz ofertowy + RODO MPK w Siedlcach - word.